dziennik elektroniczny2

A- A A+

Spis treści

„Młody Europejczyk – poliglota, naukowiec i przedsiębiorczy podróżnik” - realizowana w latach 2010-2013

autorzy: Olga Twarda, Izabela Zahorska-Klonowska

Fundamentem programu stała się  potrzeba rozwijania zainteresowań językowych, kulturoznawczych i przyrodniczych uczniów. Ciekawe i niekonwencjonalne zadania przewidziane do realizacji, ujęte w sposób holistyczny i zintegrowane z zadaniami językowymi, skorelowano z programem nauczania, co umożliwiło rozszerzenie zdobytej przez uczniów wiedzy i praktyczne jej zastosowanie w życiu codziennym, a tym samym przyczyniło się do podnoszenia ich kompetencji językowych i przyrodniczych. Zapoznanie uczniów z podstawowymi metodami praktycznymi i badawczymi,  zachęciło ich do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i nauki języków obcych, w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie europejskim, a integracja treści językowych z nauczaniem przedmiotów artystycznych promowała ideę przedsiębiorczości i ukazywała realną potrzebę uczenia się i znajomości języków obcych na poziomie co najmniej komunikacyjnym. Nabyte przez uczniów umiejętności przekształcone w produkty końcowe takie jak np. prezentacje, słowniki, albumy, dzieła malarskie i rzeźbiarskie propagowały ideę przedsiębiorczości  i  rozwijały umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz doskonaliły umiejętności posługiwania się technologiią informatyczno- komunikacyjną.

Do pracowania programu skłoniła szkołę potrzeba stosowania nowoczesnych metod nauczania i uczenia się, umacniających kompetencje kluczowe, co z przyczyniło się do zwiększenia motywacji uczniów i uatrakcyjnienia nauki, a także umocnienia związków między edukacją szkolną, a realną problematyką życia codziennego. Program uświadomił, że warto działać na rzeczochrony środowiska oraz, że działania te przynoszą konkretne, wymierne korzyści zarówno ekologiczne jak i finansowe. Ponadto uczniowie nabyi umiejętności swobodnego poruszania się w świecie, w którym znajomość co najmniej jednego języka obcego jest niezbędna, a tym samym potrafią mówić o tym, co ich interesuje, używając języka obcego. Umożliwi im to w późniejszym czasie korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji, a być może również pomoże w przyszłości zdobyć ciekawą pracę, zgodną z ich zainteresowaniami, gdzie znajomość języka będzie dodatkowym atutem.

CEL GŁÓWNY:

Doskonalenie znajomości języków obcych, w oparciu o treści ekologiczne dotyczące potrzeby ochrony, badania i pogłębiania wiedzy o aktualnym stanie środowiska oraz treści kulturowe umożliwiające propagowanie kultury Polski i innych wybranych krajów europejskich.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

DYDAKTYCZNE:

  1. praktyczne wykorzystanie i  rozszerzenie zdobytej wiedzy z języka angielskiego i przedmiotów przyrodniczych w oparciu o poznanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym
  2. zapoznanie się z prostymi metodami i materiałami używanymi w badaniu gleby, powietrza i wody
  3. badanie i pogłębianie wiedzy o stanie gleby, powietrza i wody najbliższej okolicy i potrzebie ich ochrony oraz propagowanie i wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego w życiu codziennym
  4. rozwijanie umiejętności planowania, wykonywania doświadczeń i wyciągania wniosków, prezentacji i interpretacji wyników
  5. rozwijanie kompetencji językowych poprzez wykonywanie praktycznych zadań zgodnych z zainteresowaniami uczniów oraz konfrontację teoretycznej wiedzy językowej z sytuacjami życia codziennego, podczas wyjazdów zagranicznych.

METODOLOGICZNE:

  1. promowanie i doskonalenie umiejętności TIK
  2. stymulowanie motywacji uczniów poprzez zastosowanie elementów metody CLIL
  3. rozwijanie i promowanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich
  4. doskonalenie umiejętności i kompetencji życiowych (ducha przedsiębiorczości) niezbędnych do rozwoju osobistego
  5. zachęcenie nauczycieli do refleksji nad własnym systemem nauczania i świadomego planowania dalszej pracy

Początek strony