dziennik elektroniczny2

A- A A+

Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Gimnazjum nr 66 w Poznaniu.

 

Postanowienia ogólne.

1.  Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.

3. Wolontariat Szkolny- inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Cele i działania.

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowaniem.

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

3. Kształtowanie postaw prospołecznych.

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

8. Angażowanie się na działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym akcyjnym.

Prawa wolontariusza.

1. Do Szkolnego Wolontariatu może należeć młodzież Gimnazjum nr 66 w Poznaniu.

2. Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.

3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.

6. Każdy może przystąpić do klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.

7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

Obowiązki wolontariusza.

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik I).

2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.

Nagradzanie wolontariuszy.

1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

a) wyrażenie uznania słownego;

b) pochwałę na forum szkoły;

c) przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie.

1. Przyznawanie punktów odbywa się raz w semestrze, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

2. Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu.

3. Wolontariusz może uzyskać punkty dodatnie i ujemne.

4. Punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie (uczestniczenie w spotkaniach organizacyjnych, akcjach, zbiórkach, wyjściach itp.). Ich maksymalna liczba to +20 punktów.

5. Punkty ujemne przyznawane są za niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków. Ich maksymalna liczba to -5 punktów.

Rezygnacja z pracy w wolontariacie.

1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.

2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

3. Rezygnacja z pracy w wolontariacie nie oznacza uniknięcia punktów ujemnych, jeśli uczeń nie wywiązywał się (w okresie wcześniejszym niż dwa tygodnie od złożenia rezygnacji) z powierzonych mu obowiązków.

Załącznik I- Zobowiązanie wolontariusza.

Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Wolontariatu Szkolnego oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

…………………………

(podpis wolontariusza)

………………………

(podpis rodzica/ opiekuna)

Początek strony