dziennik elektroniczny2

A- A A+

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

2. Książki i czasopisma zgromadzone w bibliotece można :

-wypożyczać do domu / lektury, literatura piękna, książki popularno-  naukowe\ czytać lub przeglądać na miejscu / książki z księgozbioru podręcznego, czasopisma/

3. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością, dlatego wszyscy musimy je szanować.

4. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi kupić taką samą lub inną o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zgubionej / zniszczonej/.

5. Wszystkie wypożyczone książki należy oddać do biblioteki najpóźniej 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

REGULAMIN CZYTELNI SZKOLNEJ

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie.

2. Każdy odwiedzający czytelnię powinien wpisać się do zeszytu czytelni.

3. Do czytelni należy wchodzić z czystymi rękami; plecaki, teczki i torby zostawia się w wyznaczonym miejscu.

4. W czytelni należy zachować ciszę.

5. Przebywając w czytelni, można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.

6. Wykorzystane czasopisma odnosi się na właściwe miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.

REGULAMIN SZKOLNEJ PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

1. Pracownia multimedialna jest udostępniana uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły w godzinach pracy biblioteki.

2. Korzystanie z pracowni multimedialnej i Internetu jest bezpłatne.

3. Wszyscy użytkownicy mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin, zaznaczając numer stanowiska, z którego korzystali.

4. Osoby korzystające z pracowni multimedialnej są zobowiązane do dbałości o sprzęt i zachowania czystości w pomieszczeniu. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

5. Do obsługi urządzeń elektrycznych znajdujących się w ICIM upoważnieni są wyłącznie nauczyciele bibliotekarze. W szczególności zabrania się użytkownikom samowolnego włączania do sieci elektrycznej i uruchamiania komputerów lokalnych i drukarki. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych.

6. Użytkownik ponosi materialną odpowiedzialność za straty lub koszt naprawy w przypadku zniszczeń i szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu.

7. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów podczas swoich godzin pozalekcyjnych.

8. Korzystający z pracowni multimedialnej zobowiązany jest do wykonywania poleceń opiekuna pracowni.

9. W bibliotecznej pracowni komputerowej obowiązuje cisza.

10. Przy stanowisku komputerowym może pracować 1 osoba, o ile nauczyciel nie zdecyduje inaczej.

11. Komputer może być wykorzystywany przez jednego użytkownika przez godzinę. Po upływie tego czasu należy ustąpić miejsca następnej osobie.

12. Pierwszeństwo do korzystania z pracowni mają: klasy podczas prowadzonych lekcji oraz osoby realizujące konkretny temat.

13. W szczególnych przypadkach (wolne stanowiska, brak oczekujących) bibliotekarz może przedłużyć czas pracy przy komputerze. Nie prowadzi się rezerwacji stanowisk.

14. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera.

15. Podczas przerw lekcyjnych pracownia multimedialna jest nieczynna.

16. Z Internetu można korzystać wyłącznie w celach edukacyjnych i poznawczych.

17. Użytkownik chcący korzystać z dyskietki lub płyty ma obowiązek zgłoszenia tego bibliotekarzowi.

18. Drukować i kserować można wyłącznie za zgodą bibliotekarza, materiały dydaktyczne i edukacyjne pozyskane w trakcie pracy w Internecie lub w trakcie korzystania z edukacyjnych pomocy multimedialnych, stanowiących zasoby biblioteki szkolnej.

19. Kserokopiarkę obsługuje tylko nauczyciel – bibliotekarz.

20. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (smsy, gadu – gadu, chat) oraz do gier i zabaw.

21. Korzystać można wyłącznie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

22. Zabrania się dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw i samowolnego manipulowania sprzętem.

23. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu lub niestosowanie się do poleceń nauczyciela bibliotekarza, może on, osobę korzystającą z ICIM ukarać ograniczeniem prawa dostępu do zasobów systemu lub całkowitym zakazem korzystania z komputerów.

24. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach dyrektora szkoły.
 

REGULAMIN KORZYSTANIA PRZEZ UCZNIÓW Z PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

WYPOŻYCZANIE UCZNIOM PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ PRZEKAZYWANIE MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH
1. Biblioteka gromadzi podręczniki i materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.
2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
3. Biblioteka nieodpłatnie:
• Wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową;
• Zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.
4. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencji.
5. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.
6. Wersje elektroniczne podręczników lub materiałów edukacyjnych udostępnione są na stanowiskach komputerowych w bibliotece szkolnej.
7. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych upoważnieni są wszyscy uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 201415 lub później.
8. Wypożyczanie odbywa się najpóźniej do 15 września danego roku szkolnego.
9. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczone są na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych z terminem zwrotu do 20 czerwca danego roku szkolnego.
10. Dołączone do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyty CD\DVD, mapy, plansze, itp. stanowią integralną część podręcznika lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).
11. Wychowawca klasy, na podstawie stosownego protokołu, odbiera z biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.
12. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.
13. W przypadku gdy uczeń niepełnosprawny przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

OBOWIĄZKI UCZNIA ZWIĄZANE Z WYPOŻYCZENIEM
1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń ma obowiązek dbać o stan użytkowy książek.
2. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.
3. Dopuszcza się używania ołówka, jednak przed zwrotem uczeń powinien usunąć wszystkie wpisy ołówkiem.
4. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA, ZNISZCZENIA LUB NIEZWRÓCENIA PODRĘCZNIKA
1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie, szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
• Kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego lub
• Kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I-III szkoły podstawowej (Nasz Elementarz), określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu MEN. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.
2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiału (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zgniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia , zobowiązany jest podręcznik lub materiał edukacyjny naprawić.
3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się ( np. poplamienie niedające się usunąć, trwałe zabrudzenie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek).
4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączona jest płyta CD\DVD, mapy, plansze itp. Należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.
5. W celu uzyskania od rodziców kosztu uszkodzonych, zniszczonych lub niezwróconych podręczników lub materiałów edukacyjnych biblioteka wysyła do rodzica wezwanie do zapłaty.

PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
3. Regulamin wchodzi w życie 1 września 2014r.

Początek strony