dziennik elektroniczny2

A- A A+

REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

W CZASIE EPIDEMII COVID-19

 

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni zgodnie z godzinami i dniami zamieszczonymi na drzwiach biblioteki.

2. Przed wejściem, umieszczona jest informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (5 osób), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej. 

3. Uczeń przed wejściem do biblioteki myje ręce/dezynfekuje ręce.

4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość - rekomendowane są 2 metry, minimum 1,5 m.  

5. Obsługa czytelnika ograniczona jest do minimum, tj. do wydania wcześniej zamówionych książek – nie należy tworzyć skupisk, tym bardziej w pomieszczeniach zamkniętych. 

6. Łącznicy z biblioteką mogą dostarczać nauczycielowi bibliotekarzowi „klasową listę zamówień” .

7. Nauczyciel przygotuje wcześniej zamawiane egzemplarze, dzięki czemu skróci się czas wypożyczenia książki.

8. W wypożyczalni może jednocześnie przebywać 5 osób.

9. Użytkownikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie. Książki podaje nauczyciel bibliotekarz.

10. Uczniowie klas 1-3 do biblioteki przychodzą z wychowawcą na wcześniej umówioną godzinę. 

11. Zwracanie książki: 

-Połóż książkę na ladzie

-Podaj imię, nazwisko i klasę

-Podaj numer inwentarzowy książki

12. Zwracane egzemplarze są wyłączone z wypożyczania na 2  dni – podlegają kwarantannie.(Ważne dla nauczycieli, którzy omawiają lektury!!!!)

13. Bibliotekarz każdorazowo dezynfekuje blat, na którym leżały książki.

14. W czytelni może jednocześnie przebywać 5 uczniów (uczniowie siedzą w odległości 1,5 metra minimum )

15. Czasopisma podawane są przez nauczyciela bibliotekarza, po użytkowaniu zostają odizolowane na 2 dni.

16. Zapewnia się w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia.

17. Regularnie są czyszczone powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

18. W związku z sytuacją epidemiczną wstrzymuje się do odwołania:

- wolny dostęp do półek,

- brak możliwości korzystania z komputerów, drukarki, kserokopiarki.

Wszelkie pytania/ zamówienia książek można kierować przez dziennik elektroniczny.

..............................................................................................................................................................

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.
 2. Książki i czasopisma zgromadzone w bibliotece można :

-wypożyczać do domu / lektury, literatura piękna, książki popularno-  naukowe\ czytać lub przeglądać na miejscu / książki z księgozbioru podręcznego, czasopisma/

 1. Zbiory biblioteki są naszą wspólną własnością, dlatego wszyscy musimy je szanować.
 2. Uczeń, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi kupić taką samą lub inną o wartości odpowiadającej aktualnej cenie książki zgubionej / zniszczonej/.
 3. Wszystkie wypożyczone książki należy oddać do biblioteki najpóźniej 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

REGULAMIN CZYTELNI SZKOLNEJ

 1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy uczniowie.
 2. Każdy odwiedzający czytelnię powinien wpisać się do zeszytu czytelni.
 3. Do czytelni należy wchodzić z czystymi rękami; plecaki, teczki i torby zostawia się w wyznaczonym miejscu.
 4. W czytelni należy zachować ciszę.
 5. Przebywając w czytelni, można korzystać ze wszystkich zbiorów biblioteki.
 6. Wykorzystane czasopisma odnosi się na właściwe miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.

REGULAMIN SZKOLNEJ PRACOWNI MULTIMEDIALNEJ

 1. Pracownia multimedialna jest udostępniana uczniom, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. Korzystanie z pracowni multimedialnej i Internetu jest bezpłatne.
 3. Wszyscy użytkownicy mają obowiązek wpisania się do zeszytu odwiedzin, zaznaczając numer stanowiska, z którego korzystali.
 4. Osoby korzystające z pracowni multimedialnej są zobowiązane do dbałości o sprzęt i zachowania czystości w pomieszczeniu. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 5. Do obsługi urządzeń elektrycznych znajdujących się w ICIM upoważnieni są wyłącznie nauczyciele bibliotekarze. W szczególności zabrania się użytkownikom samowolnego włączania do sieci elektrycznej i uruchamiania komputerów lokalnych i drukarki. Użytkownik zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania zasad BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych.
 6. Użytkownik ponosi materialną odpowiedzialność za straty lub koszt naprawy w przypadku zniszczeń i szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu.
 7. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów podczas swoich godzin pozalekcyjnych.
 8. Korzystający z pracowni multimedialnej zobowiązany jest do wykonywania poleceń opiekuna pracowni.
 9. W bibliotecznej pracowni komputerowej obowiązuje cisza.
 10. Przy stanowisku komputerowym może pracować 1 osoba, o ile nauczyciel nie zdecyduje inaczej.
 11. Komputer może być wykorzystywany przez jednego użytkownika przez godzinę. Po upływie tego czasu należy ustąpić miejsca następnej osobie.
 12. Pierwszeństwo do korzystania z pracowni mają: klasy podczas prowadzonych lekcji oraz osoby realizujące konkretny temat.
 13. W szczególnych przypadkach (wolne stanowiska, brak oczekujących) bibliotekarz może przedłużyć czas pracy przy komputerze. Nie prowadzi się rezerwacji stanowisk.
 14. Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera.
 15. Podczas przerw lekcyjnych pracownia multimedialna jest nieczynna.
 16. Z Internetu można korzystać wyłącznie w celach edukacyjnych i poznawczych.
 17. Użytkownik chcący korzystać z dyskietki lub płyty ma obowiązek zgłoszenia tego bibliotekarzowi.
 18. Drukować i kserować można wyłącznie za zgodą bibliotekarza, materiały dydaktyczne i edukacyjne pozyskane w trakcie pracy w Internecie lub w trakcie korzystania z edukacyjnych pomocy multimedialnych, stanowiących zasoby biblioteki szkolnej.
 19. Kserokopiarkę obsługuje tylko nauczyciel – bibliotekarz.
 20. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (smsy, gadu – gadu, chat) oraz do gier i zabaw.
 21. Korzystać można wyłącznie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 22. Zabrania się dokonywanie przez użytkowników jakichkolwiek napraw i samowolnego manipulowania sprzętem.
 23. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu lub niestosowanie się do poleceń nauczyciela bibliotekarza, może on, osobę korzystającą z ICIM ukarać ograniczeniem prawa dostępu do zasobów systemu lub całkowitym zakazem korzystania z komputerów.
 24. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu leży w kompetencjach dyrektora szkoły.

Regulamin korzystania z podręczników i innych materiałów edukacyjnych
w Szkole Podstawowej nr 57 w Poznaniu

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248)
 1. Podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe, których zakupu dokonano z dotacji celowej MEN są własnością Szkoły Podstawowej nr 57 w Poznaniu i podlegają ewidencji zgodnie z przepisami prawa.
 2. Szkoła wypożycza uczniom podręczniki nieodpłatnie.
 3. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego, najpóźniej do dnia 20 września danego roku szkolnego.
 4. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu mija w dniu poprzedzającym zakończenie danego roku szkolnego.
 5. Materiały ćwiczeniowe są przekazywane uczniom bez obowiązku zwrotu.
 6. Podręcznik jest przeznaczony do co najmniej trzyletniego okresu używania.
 7. W podręczniku zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów, podkreśleń.
 8. Dołączona do podręcznika płyta CD stanowi integralną część podręcznika i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem. Zagubienie lub zniszczenie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika.
 9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręczników i\lub materiałów edukacyjnych rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani do ich odkupienia. Zniszczenie\zagubienie należy niezwłocznie, osobiście zgłosić do biblioteki szkolnej, która udzieli informacji odnośnie procedury postępowania w wyżej wymienionych sytuacjach.
 1. W przypadku, gdy uczeń odchodzi ze szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, pakiet podręczników i niewykorzystane ćwiczenia oddaje do biblioteki szkolnej.
 2. Zobowiązuje się uczniów do szczególnej dbałości o podręczniki i owinięcie ich w folię (proszę nie stosować owijek przyklejanych).

PRZEPISY KOŃCOWE
1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.

2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
3. Regulamin wchodzi w życie 1 września 2019r.

Początek strony