dziennik elektroniczny2

A- A A+

 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018   W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 57

1. Rozpoczęcie roku szkolnego:    4.09.2017 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna:    23 - 31.12.2017 r.

3. Termin ferii:                              12.02 - 25.02.2018 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna:  29.03 - 3.04.2018 r.

5. Egzamin dla uczniów klas III gimnazjalnych: 18-19-20. 04.2018 r.

6.Termin wycieczek szkolnych:     28, 29, 30.05.2018 r.

7. Zakończenie zajęć szkolnych:    22.06.2018 r.           

8. Ferie letnie:                                 23.06 - 31.08.2018 r.

 9. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2,3.11.2017 r., 18,19,20. 04.2018 r., 30.04.2018 r., 2,4.05.2018 r.

 I semestr – 4.09.17 r. - 21.01.2018 r.

Zebrania dla rodziców uczniów klas pierwszych: 4.09.2017 r.

Zebrania organizacyjne dla rodziców:            21.09.2017 r.

Konsultacje dla rodziców:                         26.10.2017 r.

Konsultacje dla rodziców:                      14.12.2017 r.

Zebrania dla rodziców:                       18.01.2018 r.

Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi: 14.12.2017 r.

Podanie ocen śródrocznych: 9.01.2018 r.

II semestr  - 22.01.18 - 22.06.2018 r.

Konsultacje dla rodziców:                   22.03.2018 r.

Zebrania dla rodziców i konsultacje:          17.05.2018 r.

Informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi: 17.05.2018 r.

Podanie proponowanych ocen końcowych:         11.06.2018 r.

Nauczyciele dodatkowo umawiają się z rodzicami w zależności od zgłoszenia potrzeb.

 

 

Egzamin dla uczniów klas III gimnazjum:

część humanistyczna 

18.04.2018 r.

z zakresu historii i wos godz.9.00 

z zakresu j. polskiego godz. 11.00

część mat. przyrodnicza

19.04.2018 r

z zakresu przedmiotów przyrodniczych godz.9.00

z zakresu matematyki godz. 11.00

 język obcy nowożytny 

20.04.2018 r. 

na poziomie podst.  godz. 9.00 

na poziomie rozsz. godz. 11.00

Dla uczniów, którzy z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu 
w pierwszym terminie albo go przerwali:
- część humanistyczna  – 04.06.18 r.   godz. 9.00 i 11.00
- cześć matematyczno - przyrodnicza -  05.06.18 r.   godz. 9.00 i 11.00
-  język  obcy nowożytny -  06.06.18 r.   godz. 9.00 i 11.00.

Początek strony