dziennik elektroniczny2

A- A A+

ZASADY PRZYJĘCIA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ.

1.Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci klas I- VI szkoły podstawowej.

2.   Zapisy do świetlicy odbywają się każdego roku w dniu rozpoczęcia zajęć szkolnych;

3.   W świetlicy szkolnej mogą czasowo przebywać uczniowie nie zapisani na stałe:

- oczekujący na wycieczkę,

- nie uczęszczający na religię i/ lub wychowanie do życia w rodzinie.

CZAS OTWARCIA ŚWIETLICY I ZASADY OPIEKI NAD DZIEĆMI.

1. Świetlica szkolna otwarta jest codziennie w okresie trwania zajęć dydaktycznych szkoły od godziny 7:00 do 17:00.

2. Rodzice informują na piśmie wychowawcę świetlicy o osobach upoważnionych do odbioru dziecka.

3. Każdorazowa zmiana decyzji rodziców w sprawie odbioru dziecka musi być oświadczona na piśmie.

4. Dzieci przebywające w świetlicy mają obowiązek przebywać w niej w godzinach wyznaczonych przez rodziców i bez pisemnej zgody rodziców nie mogą same wracać do domu.

5. Jeśli dziecko nie jest odebrane ze świetlicy do godz. 17:00, wówczas wychowawca kontaktuje się telefonicznie z rodzicami/ opiekunami ucznia i osobiście sprawuje opiekę nad dzieckiem do czasu przybycia rodziców.

6. Zabronione jest przynoszenie do świetlicy przedmiotów wartościowych. Wychowawca nie odpowiada za zgubienie owych rzeczy przez dzieci.

7. Zajęcia w świetlicy muszą być prowadzone zgodnie z zasadami higieny i bezpieczeństwa

8. W przypadku dłuższej nieobecności dziecka w szkole, wychowawca klasy informuje o tym fakcie wychowawcę świetlicy.

9. Wychowawca świetlicy odnotowuje czas pobytu dziecka w zeszycie obecności, który stanowi integralną część dziennika.

10. Istnieje możliwość spożywania obiadów w punkcie wydawania posiłków, opłaconych wcześniej przez rodziców.

 

Karta Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy - Pobierz

Początek strony