dziennik elektroniczny2

A- A A+

Podstaw prawna

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Statut Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły - realizuje istotne cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły.
 2. Świetlica szkolna to pozalekcyjna forma działalności wychowawczo – opiekuńczej szkoły. Otwarta jest dla uczniów w danym roku szkolnym zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez rodziców ucznia.
 3. Podstawą zadań realizowanych w świetlicy jest zatwierdzony na początku roku szkolnego roczny plan pracy, uwzględniający tygodniowy rozkład zajęć.

 

§ 2

Cele i zadania

 1. Świetlica pełni funkcje: opiekuńczą, wychowawczą, profilaktyczną, edukacyjną.
 1. Celem świetlicy jest sprawowanie opieki wychowawczej, wspomaganie procesu edukacyjnego, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 1. Do zadań świetlicy należy:
 • zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa przed lekcjami lub po lekcjach oraz w innych zaistniałych sytuacjach;
 • tworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce;
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie;
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów;
 • wspieranie rozwoju kreatywności u dzieci;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką i bibliotekarzem szkolnym.

 

§ 3

Założenia organizacyjne

 1. Świetlica szkolna skupia uczniów klas I-III, którzy przebywają w szkole dłużej ze względu na pracę rodziców, którzy nie mają możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przed lekcjami lub/i po lekcjach.
 1. W szczególnych przypadkach mogą korzystać ze świetlicy uczniowie pozostałych oddziałów:
 • w sytuacji nieobecności nauczyciela uczącego;
 • w przypadku nieuczestniczenia w lekcji religii;
 • w przypadku oczekiwania na zajęcia nadobowiązkowe;
 • w innych uzasadnionych sytuacjach.
 1. Rekrutacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia, którą wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznej aktualizacji danych wpisanych do Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy.
 1. Sposoby opuszczenia przez dziecko świetlicy szkolnej:
 2. odbiór przez rodziców/prawnych opiekunów;
 3. odbiór przez osoby uprawnione: w tym celu rodzice/prawni opiekunowie wypełniają Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej;
 4. samodzielny powrót dziecka do domu, na co rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę w Karcie zgłoszenia.
 1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45-17.00.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
 1. Na zajęciach świetlicowych w szkole podstawowej pod opieką jednego nauczyciela nie może pozostawać więcej niż 25 uczniów.
 1. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły. Zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach niż sala świetlicowa. Zaadaptowanie na potrzeby świetlicy dodatkowych sal ma na celu stworzenie bardziej sprzyjającego otoczenia poprzez ograniczenie liczby stresorów dla dzieci (hałas, tłok) i zapewnienie odpowiednich warunków do odpoczynku i odrabiania zadań domowych.
 1. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. Obuwie dzieci uczęszczających do świetlicy powinno być podpisane.
 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają możliwość korzystania z obiadów w stołówce szkolnej.

 

§ 4

Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy szkolne

 1. Wychowankowie świetlicy są jej współgospodarzami.
 1. Wychowanek świetlicy ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanej opieki;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań;
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć;
 • poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną
 • wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
 1. Wychowanek świetlicy jest zobowiązany do:
 • przestrzegania zasad zachowania w świetlicy, z którymi jest zapoznawany na początku roku szkolnego;
 • przestrzegania zasad kultury współżycia;
 • pomagania słabszym;
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek;
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

§ 5

Współpraca z rodzicami

 1. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami polega na informowania o:
 • przebiegu pracy świetlicy;
 • zachowaniu i samopoczuciu dziecka w czasie pobytu w świetlicy;
 • osiągnięciach dziecka.
 1. Kontakt z rodzicami uczniów może mieć charakter osobisty, telefoniczny lub poprzez e-dziennik.

 

§ 6

Dokumentacja świetlicy

 1. Świetlica prowadzi dokumentację:
 • plan pracy świetlicy uwzględniający tematykę poszczególnych zajęć;
 • ramowy rozkład dnia;
 • dziennik zajęć;
 • regulamin świetlicy;
 • karty zgłoszeń;
 • semestralne sprawozdania z działalności świetlicy.

 

§ 7

Zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19

Opracowane na podstawie

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowy- tryb stacjonarny od 1 września 2021r.

 1. Do szkoły/świetlicy uczęszcza uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 1. Uczniowie są przyprowadzani do szkoły/świetlicy i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 1. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności gorączkę, kaszel) wychowawca świetlicy podejmuje następujące działania:
 • odizolowuje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób;
 • niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.
 1. Środki do dezynfekcji rąk są rozmieszczone w świetlicy (innych salach dydaktycznych) w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 1. Świetlicę jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 1. Uczniowie stosują się do ogólnych zasad higieny, takich jak: częste mycie rąk (szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 1. W sali świetlicowej znajdują się wyłącznie przedmioty i sprzęty, które można skutecznie umyć lub dezynfekować.
 1. Uczeń posiada własne przybory, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą.
 1. Uczeń nie zabiera ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.
 1. Kontakt z opiekunami ucznia w miarę możliwości będzie odbywać się z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

Zastrzega się zmianę zapisu w regulaminie w zależności od stanu epidemiologicznego i wytycznych GIS.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2021 r.

 

 

 

Początek strony