dziennik elektroniczny2

A- A A+

Spis treści

 PROGRAM  INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - CHROŃMY ŚRODOWISKO NATURALNE”

( przewidziany do realizacji w latach  2019-2024)

 

OPRACOWANY PRZEZ MGR IZABELĘ ZAHORSKĄ - KLONOWSKĄ

1. Realizatorzy programu:

 • NauczycieleSP 57
 • Zespół Przyrodniczy, Zespół do Spraw Promocji Zdrowia
 • Osoby i Instytucje działające w środowisku lokalnym 
 • Uczniowie SP( kl. I- VIII)

2. Problem i założenia programu:

Ideą programu jest rozwijanie aktywności uczniów w zakresie zdobywania wiedzy o stanie środowiska naturalnego, kształtowanie postaw zmierzających do podejmowania działań na rzecz jego ochrony, rezygnacja z biernych postaw na rzecz czynnych działań, które  mogą przyczynić  się do poprawy jego stanu. W ostatnich latach dużo mówi się o potrzebie ochrony środowiska naturalnego  stąd szczególnie ważne wydaję się przekonanie uczniów, że zmiany  powinniśmy zacząć od siebie. Ziemia na której żyjemy jest naszym wspólnym dobrem, o które powinniśmy wszyscy się troszczyć. Tylko edukacja od najmłodszych lat, kształtująca właściwe podejście do problemów ekologicznych ma szanse doprowadzić do pożądanych zachowań  wobec przyrody, zmienić myślenie i wartościowanie, zacząć dostrzegać piękno natury. Ważne jest,  aby poprzez    aktywne wprowadzanie dzieci w zagadnienia ekologiczneukształtować właściwy stosunek emocjonalny i poczucie odpowiedzialności za postępowanie wobec przyrody. Uświadamiając dzieciom fakt, że jesteśmy częścią świata przyrodniczego, uczymy odpowiedzialności za utrzymanie  naszej planety w niezmienionym stanie. Dopuszczając do degradacji środowiska naturalnego, skazujemy przyszłe pokolenia na wyzwania na niespotykana skalę, które będą miały wpływ na politykę, ekonomię, kulturę. To właśnie nasze dzieci prawdopodobnie silniej odczują skutki zmian klimatu niż my. Będą zmuszone stawić czoła nowym wyzwaniom i będą ponosić koszty z tym związane. Ważne jest abyśmy już teraz pomagali im  zrozumieniu przyczyny zmian klimatycznych, namawiali do podejmowania działań minimalizujących skutki tych zmian. Program powstał takżez myślą o korelacji międzyprzedmiotowej, w nadziei, że uda się przeprowadzić cykl zajęć oscylujących wokół ważnych dla nas wszystkich zagadnień ekologicznych. Mam nadzieję, że powstały program przyczyni się do ukształtowania postaw i umiejętności sprzyjających poprawie stanu  środowiska  naturalnego, a tym samym stanie się wkładem w najbardziej opłacalną, długofalową  inwestycje w  zachowanie naszej planety w niezmienionym stanie .

3. Cele programu:

Cel główny :

Kształtowanie motywacji wiedzy i umiejętności ekologicznego stylu życia, zainteresowania środowiskiem naturalnym,a także podejmowanie trwałych działań, na rzecz  jego ochrony,  życia w czystym zdrowym i estetycznym środowisku.

Cele szczegółowe:

 • Kształcenie w uczniach poczucia zainteresowania środowiskiem,
 • wyposażenie uczniów w zasób wiedzy dotyczącej wpływu działalności człowieka na stan środowiska,
 • pobudzenie do stałych działań na rzecz ochrony  środowiska, 
 • tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i najbliższym otoczeniu, 
 • określenie zagrożeń wynikających z niepodejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, 
 • uświadomienie konieczności zmniejszania ilości zużycia wody, energii elektrycznej wytwarzanych odpadów oraz  ograniczenie korzystania z środków transportu,
 • uświadomienie uczniom konieczności podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu. 

 

Początek strony