dziennik elektroniczny2

A- A A+

Spis treści

 

 

 INNOWACJE W NASZEJ SZKOLE


 

"DROGOWSKAZY DO WYMARZONEGO ZAWODU" - przewidziana na lata 2017-2020

autorzy: Anna Kowalewska-Skorupa, Elżbieta Klonowska-Praczyk, Olga Twarda

Zamysł wprowadzenia innowacji poprzedzony został dobrą praktyką związaną z poprzednią innowacją zrealizowaną na terenie Gimnazjum 66 w latach 2014-2017 pt.: ”Kamera i flesz – spotkania z filmem i fotografią”, projektem unijnym finansowanym z programu PO WER pt.: ”Twarzą w twarz” zrealizowanym w roku 2016 w Zespole Szkół nr 1 oraz z diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów. Ponadto autorzy innowacji wychodząc naprzeciw wyzwaniom nowej podstawy programowej połączyli wspomniane doświadczenia ze zmianami w organizacji poszczególnych etapów kształcenia i stworzyli spójny plan wszechstronnego przygotowania uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zawodu. W ramach poprzedniej innowacji i realizacji projektu: „Twarzą w twarz” uczniowie praktycznie, w formie warsztatowej, poznawali tajniki zawodów związanych z pracą w telewizji i filmie oraz doskonalili umiejętności językowe i spotkało się to z dużym uznaniem z ich strony. Z przeprowadzonej ewaluacji wynikało, że działania zaproponowane w ramach projektów pozwoliły poznać zawody od kuchni i zdobyć nowe doświadczenia w sposób ciekawy, wartościowy i nowoczesny.

CEL GŁÓWNY:

Rozwijanie postawy przedsiębiorczości wraz z doskonaleniem praktycznych umiejętności językowych i doskonalenie kompetencji miękkich.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • poznanie cech i umiejętności człowieka przedsiębiorczego,
 • tworzenie elementów biznesplanu
 • rozwijanie znajomości języka angielskiego ukierunkowane na umiejętności porozumiewania

się w życiu zawodowym,

 • udział w przedsięwzięciach społecznych pozwalających rozwinąć przedsiębiorczość uczniów,
 • stosowanie w praktyce podstawowych zasad organizacji pracy (ustalanie celu, planowanie,

podział zadań),

 • poznanie specyfiki i środowiska pracy wybranych zawodów
 • przygotowanie uczniów do pełnienia roli klienta urzędu
 • rozwijanie kompetencji miękkich: współpracy w grupie, inicjatywy, komunikatywności,

kreatywności itp.


„Kamera i flesz – spotkania z filmem i fotografią”- realizowana w latach 2014-2017

autorzy: Anna Kowalewska-Skorupa, Elżbieta Klonowska-Praczyk, Olga Twarda

Zamysł wprowadzenia innowacji poprzedzony został wieloletnią dobrą praktyką oraz diagnozą potrzeb i oczekiwań uczniów.. Innowacja ta wpisuje się również w realizowany w szkole program doradztwa zawodowego oraz program profilaktyczny. Jest też reakcją na zmieniające się potrzeby rynku pracy i odpowiada jego dynamice. Innowacja ta wykorzystuje również narzędzia adekwatne do osiągnięć naukowo-technicznych wynikających z medializacji i audiowizualizacji współczesnego świata.


„Młody Europejczyk – poliglota, naukowiec i przedsiębiorczy podróżnik” - realizowana w latach 2010-2013

autorzy: Olga Twarda, Izabela Zahorska-Klonowska

Fundamentem programu stała się  potrzeba rozwijania zainteresowań językowych, kulturoznawczych i przyrodniczych uczniów. Ciekawe i niekonwencjonalne zadania przewidziane do realizacji, ujęte w sposób holistyczny i zintegrowane z zadaniami językowymi, skorelowano z programem nauczania, co umożliwiło rozszerzenie zdobytej przez uczniów wiedzy i praktyczne jej zastosowanie w życiu codziennym, a tym samym przyczyniło się do podnoszenia ich kompetencji językowych i przyrodniczych. Zapoznanie uczniów z podstawowymi metodami praktycznymi i badawczymi,  zachęciło ich do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i nauki języków obcych, w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie europejskim, a integracja treści językowych z nauczaniem przedmiotów artystycznych promowała ideę przedsiębiorczości i ukazywała realną potrzebę uczenia się i znajomości języków obcych na poziomie co najmniej komunikacyjnym. Nabyte przez uczniów umiejętności przekształcone w produkty końcowe takie jak np. prezentacje, słowniki, albumy, dzieła malarskie i rzeźbiarskie propagowały ideę przedsiębiorczości  i  rozwijały umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz doskonaliły umiejętności posługiwania się technologiią informatyczno- komunikacyjną.

Do pracowania programu skłoniła szkołę potrzeba stosowania nowoczesnych metod nauczania i uczenia się, umacniających kompetencje kluczowe, co z przyczyniło się do zwiększenia motywacji uczniów i uatrakcyjnienia nauki, a także umocnienia związków między edukacją szkolną, a realną problematyką życia codziennego. Program uświadomił, że warto działać na rzeczochrony środowiska oraz, że działania te przynoszą konkretne, wymierne korzyści zarówno ekologiczne jak i finansowe. Ponadto uczniowie nabyi umiejętności swobodnego poruszania się w świecie, w którym znajomość co najmniej jednego języka obcego jest niezbędna, a tym samym potrafią mówić o tym, co ich interesuje, używając języka obcego. Umożliwi im to w późniejszym czasie korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji, a być może również pomoże w przyszłości zdobyć ciekawą pracę, zgodną z ich zainteresowaniami, gdzie znajomość języka będzie dodatkowym atutem.

CEL GŁÓWNY:

Doskonalenie znajomości języków obcych, w oparciu o treści ekologiczne dotyczące potrzeby ochrony, badania i pogłębiania wiedzy o aktualnym stanie środowiska oraz treści kulturowe umożliwiające propagowanie kultury Polski i innych wybranych krajów europejskich.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

DYDAKTYCZNE:

 1. praktyczne wykorzystanie i  rozszerzenie zdobytej wiedzy z języka angielskiego i przedmiotów przyrodniczych w oparciu o poznanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym
 2. zapoznanie się z prostymi metodami i materiałami używanymi w badaniu gleby, powietrza i wody
 3. badanie i pogłębianie wiedzy o stanie gleby, powietrza i wody najbliższej okolicy i potrzebie ich ochrony oraz propagowanie i wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego w życiu codziennym
 4. rozwijanie umiejętności planowania, wykonywania doświadczeń i wyciągania wniosków, prezentacji i interpretacji wyników
 5. rozwijanie kompetencji językowych poprzez wykonywanie praktycznych zadań zgodnych z zainteresowaniami uczniów oraz konfrontację teoretycznej wiedzy językowej z sytuacjami życia codziennego, podczas wyjazdów zagranicznych.

METODOLOGICZNE:

 1. promowanie i doskonalenie umiejętności TIK
 2. stymulowanie motywacji uczniów poprzez zastosowanie elementów metody CLIL
 3. rozwijanie i promowanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich
 4. doskonalenie umiejętności i kompetencji życiowych (ducha przedsiębiorczości) niezbędnych do rozwoju osobistego
 5. zachęcenie nauczycieli do refleksji nad własnym systemem nauczania i świadomego planowania dalszej pracy

Początek strony