dziennik elektroniczny2

A- A A+

Spis treści

 

 

 INNOWACJE W NASZEJ SZKOLE


PROGRAM  INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

„WIERSZOWANIE JĘZYKOWE, CZYLI WIELOJĘZYCZNOŚĆ NA CZASIE”

 

OPRACOWANY PRZEZ MGR KRZYSZTOFA CYLT

 1. Realizatorzy programu:
 • Nauczyciele SP 57 (główne wsparcie: Pani mgr Joanna Bońko, Pani mgr Joanna Kołaczyńska, Pani mgr Aleksandra Stuleblak-Banacka i Pan mgr Krzysztof Cylt).
 • Uczniowie SP (kl. V-VIII).
 1. Problem i założenia programu:

Inspiracją do powstania innowacji jest zamiłowanie do rymowania i wierszowania w językach obcych oraz nowatorskie szkolenie ODN „Limerykowe Rymowanie”. „Wierszowanie językowe” ma na celu skłonienie, zachęcenie uczniów do literackiej zabawy pełnej spontaniczności w poznawaniu warsztatu oraz kształtowaniu sprawności literackiej. Potrzebę poetyckiej improwizacji chwaliła i promowała wśród Polaków nasza cenna noblistka Wisława Szymborska, która tak pisała o drobnych formach wierszowanych: „Limeryki to niesforne ziółko z ogrodu literatury angielskiej. Jakoś dziwnie przyjęło się też w Polsce, grunt okazał się podatny”.

Dzięki współpracy z nauczycielami uczniowie będą tworzyć coś niepowtarzalnego i innowacyjnego – zbiór poezji wielojęzycznej (książkę wielojęzyczną) w której znajdą się najciekawsze wiersze. Twórcy będą mogli pisać w obcych językach nie tylko limeryki, ale również wiersze białe oraz inne formy pełne wyszukanych środków stylistycznych. Całość działań będzie służyć promocji szkoły i upowszechnianiu czytelnictwa w dobie epidemii COVID-19. Przedsięwzięcie wesprze działania Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły.

Założeniem innowacji jest przyczynienie się do zmotywowania uczniów w kreatywnej, lingwistyczno-artystycznej nauce języków obcych. Zaangażowanie i niebanalna wyobraźnia młodych ludzi z pewnością wpłyną na pozytywną realizację programu, a całokształt realizowanych działań okaże się sukcesem w posługiwaniu się językami obcymi.

 1. Cele programu:

Cele ogólne / podstawowe:

 • promowanie języków obcych wśród dzieci poprzez łączenie form rymowanych z elementami artystycznymi;
 • podnoszenie motywacji do nauki języków obcych;
 • rozwijanie zainteresowań lingwistyczno-artystycznych uczniów;
 • uatrakcyjnienie sposobu nauczania i uczenia się języków;
 • rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe;
 • wdrażanie uczniów do samodzielności w procesie uczenia się języków obcych;
 • rozwijanie umiejętności współpracy w małej grupie / zespole;
 • kształtowanie kreatywności i umiejętności twórczego myślenia.

Cele szczegółowe:

 • znajomość środków językowych i sprawne posługiwanie się ich zasobem;
 • poszerzenie biernego i czynnego zasobu słownictwa poprzez kreatywne obcowanie z językami obcymi;
 • zachęcanie uczniów do dokonywania samooceny ich pracy własnej;
 • rozwijanie ciekawości i otwartości uczniów wobec wielojęzyczności;
 • doskonalenie umiejętności współpracy w małej grupie / zespole;
 • wypracowanie w uczniach umiejętności oraz odwagi zaprezentowania utworzonego materiału językowego finalizującego innowację językową na rok szkolny 2020/2021.

 


 

"DROGOWSKAZY DO WYMARZONEGO ZAWODU" - przewidziana na lata 2017-2020

autorzy: Anna Kowalewska-Skorupa, Elżbieta Klonowska-Praczyk, Olga Twarda

Zamysł wprowadzenia innowacji poprzedzony został dobrą praktyką związaną z poprzednią innowacją zrealizowaną na terenie Gimnazjum 66 w latach 2014-2017 pt.: ”Kamera i flesz – spotkania z filmem i fotografią”, projektem unijnym finansowanym z programu PO WER pt.: ”Twarzą w twarz” zrealizowanym w roku 2016 w Zespole Szkół nr 1 oraz z diagnozy potrzeb i oczekiwań uczniów. Ponadto autorzy innowacji wychodząc naprzeciw wyzwaniom nowej podstawy programowej połączyli wspomniane doświadczenia ze zmianami w organizacji poszczególnych etapów kształcenia i stworzyli spójny plan wszechstronnego przygotowania uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej oraz zawodu. W ramach poprzedniej innowacji i realizacji projektu: „Twarzą w twarz” uczniowie praktycznie, w formie warsztatowej, poznawali tajniki zawodów związanych z pracą w telewizji i filmie oraz doskonalili umiejętności językowe i spotkało się to z dużym uznaniem z ich strony. Z przeprowadzonej ewaluacji wynikało, że działania zaproponowane w ramach projektów pozwoliły poznać zawody od kuchni i zdobyć nowe doświadczenia w sposób ciekawy, wartościowy i nowoczesny.

CEL GŁÓWNY:

Rozwijanie postawy przedsiębiorczości wraz z doskonaleniem praktycznych umiejętności językowych i doskonalenie kompetencji miękkich.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • poznanie cech i umiejętności człowieka przedsiębiorczego,
 • tworzenie elementów biznesplanu
 • rozwijanie znajomości języka angielskiego ukierunkowane na umiejętności porozumiewania

się w życiu zawodowym,

 • udział w przedsięwzięciach społecznych pozwalających rozwinąć przedsiębiorczość uczniów,
 • stosowanie w praktyce podstawowych zasad organizacji pracy (ustalanie celu, planowanie,

podział zadań),

 • poznanie specyfiki i środowiska pracy wybranych zawodów
 • przygotowanie uczniów do pełnienia roli klienta urzędu
 • rozwijanie kompetencji miękkich: współpracy w grupie, inicjatywy, komunikatywności,

kreatywności itp.


„Kamera i flesz – spotkania z filmem i fotografią”- realizowana w latach 2014-2017

autorzy: Anna Kowalewska-Skorupa, Elżbieta Klonowska-Praczyk, Olga Twarda

Zamysł wprowadzenia innowacji poprzedzony został wieloletnią dobrą praktyką oraz diagnozą potrzeb i oczekiwań uczniów.. Innowacja ta wpisuje się również w realizowany w szkole program doradztwa zawodowego oraz program profilaktyczny. Jest też reakcją na zmieniające się potrzeby rynku pracy i odpowiada jego dynamice. Innowacja ta wykorzystuje również narzędzia adekwatne do osiągnięć naukowo-technicznych wynikających z medializacji i audiowizualizacji współczesnego świata.


„Młody Europejczyk – poliglota, naukowiec i przedsiębiorczy podróżnik” - realizowana w latach 2010-2013

autorzy: Olga Twarda, Izabela Zahorska-Klonowska

Fundamentem programu stała się  potrzeba rozwijania zainteresowań językowych, kulturoznawczych i przyrodniczych uczniów. Ciekawe i niekonwencjonalne zadania przewidziane do realizacji, ujęte w sposób holistyczny i zintegrowane z zadaniami językowymi, skorelowano z programem nauczania, co umożliwiło rozszerzenie zdobytej przez uczniów wiedzy i praktyczne jej zastosowanie w życiu codziennym, a tym samym przyczyniło się do podnoszenia ich kompetencji językowych i przyrodniczych. Zapoznanie uczniów z podstawowymi metodami praktycznymi i badawczymi,  zachęciło ich do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i nauki języków obcych, w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie europejskim, a integracja treści językowych z nauczaniem przedmiotów artystycznych promowała ideę przedsiębiorczości i ukazywała realną potrzebę uczenia się i znajomości języków obcych na poziomie co najmniej komunikacyjnym. Nabyte przez uczniów umiejętności przekształcone w produkty końcowe takie jak np. prezentacje, słowniki, albumy, dzieła malarskie i rzeźbiarskie propagowały ideę przedsiębiorczości  i  rozwijały umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz doskonaliły umiejętności posługiwania się technologiią informatyczno- komunikacyjną.

Do pracowania programu skłoniła szkołę potrzeba stosowania nowoczesnych metod nauczania i uczenia się, umacniających kompetencje kluczowe, co z przyczyniło się do zwiększenia motywacji uczniów i uatrakcyjnienia nauki, a także umocnienia związków między edukacją szkolną, a realną problematyką życia codziennego. Program uświadomił, że warto działać na rzeczochrony środowiska oraz, że działania te przynoszą konkretne, wymierne korzyści zarówno ekologiczne jak i finansowe. Ponadto uczniowie nabyi umiejętności swobodnego poruszania się w świecie, w którym znajomość co najmniej jednego języka obcego jest niezbędna, a tym samym potrafią mówić o tym, co ich interesuje, używając języka obcego. Umożliwi im to w późniejszym czasie korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji, a być może również pomoże w przyszłości zdobyć ciekawą pracę, zgodną z ich zainteresowaniami, gdzie znajomość języka będzie dodatkowym atutem.

CEL GŁÓWNY:

Doskonalenie znajomości języków obcych, w oparciu o treści ekologiczne dotyczące potrzeby ochrony, badania i pogłębiania wiedzy o aktualnym stanie środowiska oraz treści kulturowe umożliwiające propagowanie kultury Polski i innych wybranych krajów europejskich.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

DYDAKTYCZNE:

 1. praktyczne wykorzystanie i  rozszerzenie zdobytej wiedzy z języka angielskiego i przedmiotów przyrodniczych w oparciu o poznanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym
 2. zapoznanie się z prostymi metodami i materiałami używanymi w badaniu gleby, powietrza i wody
 3. badanie i pogłębianie wiedzy o stanie gleby, powietrza i wody najbliższej okolicy i potrzebie ich ochrony oraz propagowanie i wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego w życiu codziennym
 4. rozwijanie umiejętności planowania, wykonywania doświadczeń i wyciągania wniosków, prezentacji i interpretacji wyników
 5. rozwijanie kompetencji językowych poprzez wykonywanie praktycznych zadań zgodnych z zainteresowaniami uczniów oraz konfrontację teoretycznej wiedzy językowej z sytuacjami życia codziennego, podczas wyjazdów zagranicznych.

METODOLOGICZNE:

 1. promowanie i doskonalenie umiejętności TIK
 2. stymulowanie motywacji uczniów poprzez zastosowanie elementów metody CLIL
 3. rozwijanie i promowanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich
 4. doskonalenie umiejętności i kompetencji życiowych (ducha przedsiębiorczości) niezbędnych do rozwoju osobistego
 5. zachęcenie nauczycieli do refleksji nad własnym systemem nauczania i świadomego planowania dalszej pracy


 PROGRAM  INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ 

„RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ - CHROŃMY ŚRODOWISKO NATURALNE”

( przewidziany do realizacji w latach  2019-2024)

 

OPRACOWANY PRZEZ MGR IZABELĘ ZAHORSKĄ - KLONOWSKĄ

1. Realizatorzy programu:

 • NauczycieleSP 57
 • Zespół Przyrodniczy, Zespół do Spraw Promocji Zdrowia
 • Osoby i Instytucje działające w środowisku lokalnym 
 • Uczniowie SP( kl. I- VIII)

2. Problem i założenia programu:

Ideą programu jest rozwijanie aktywności uczniów w zakresie zdobywania wiedzy o stanie środowiska naturalnego, kształtowanie postaw zmierzających do podejmowania działań na rzecz jego ochrony, rezygnacja z biernych postaw na rzecz czynnych działań, które  mogą przyczynić  się do poprawy jego stanu. W ostatnich latach dużo mówi się o potrzebie ochrony środowiska naturalnego  stąd szczególnie ważne wydaję się przekonanie uczniów, że zmiany  powinniśmy zacząć od siebie. Ziemia na której żyjemy jest naszym wspólnym dobrem, o które powinniśmy wszyscy się troszczyć. Tylko edukacja od najmłodszych lat, kształtująca właściwe podejście do problemów ekologicznych ma szanse doprowadzić do pożądanych zachowań  wobec przyrody, zmienić myślenie i wartościowanie, zacząć dostrzegać piękno natury. Ważne jest,  aby poprzez    aktywne wprowadzanie dzieci w zagadnienia ekologiczneukształtować właściwy stosunek emocjonalny i poczucie odpowiedzialności za postępowanie wobec przyrody. Uświadamiając dzieciom fakt, że jesteśmy częścią świata przyrodniczego, uczymy odpowiedzialności za utrzymanie  naszej planety w niezmienionym stanie. Dopuszczając do degradacji środowiska naturalnego, skazujemy przyszłe pokolenia na wyzwania na niespotykana skalę, które będą miały wpływ na politykę, ekonomię, kulturę. To właśnie nasze dzieci prawdopodobnie silniej odczują skutki zmian klimatu niż my. Będą zmuszone stawić czoła nowym wyzwaniom i będą ponosić koszty z tym związane. Ważne jest abyśmy już teraz pomagali im  zrozumieniu przyczyny zmian klimatycznych, namawiali do podejmowania działań minimalizujących skutki tych zmian. Program powstał takżez myślą o korelacji międzyprzedmiotowej, w nadziei, że uda się przeprowadzić cykl zajęć oscylujących wokół ważnych dla nas wszystkich zagadnień ekologicznych. Mam nadzieję, że powstały program przyczyni się do ukształtowania postaw i umiejętności sprzyjających poprawie stanu  środowiska  naturalnego, a tym samym stanie się wkładem w najbardziej opłacalną, długofalową  inwestycje w  zachowanie naszej planety w niezmienionym stanie .

3. Cele programu:

Cel główny :

Kształtowanie motywacji wiedzy i umiejętności ekologicznego stylu życia, zainteresowania środowiskiem naturalnym,a także podejmowanie trwałych działań, na rzecz  jego ochrony,  życia w czystym zdrowym i estetycznym środowisku.

Cele szczegółowe:

 • Kształcenie w uczniach poczucia zainteresowania środowiskiem,
 • wyposażenie uczniów w zasób wiedzy dotyczącej wpływu działalności człowieka na stan środowiska,
 • pobudzenie do stałych działań na rzecz ochrony  środowiska, 
 • tworzenie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i najbliższym otoczeniu, 
 • określenie zagrożeń wynikających z niepodejmowania działań na rzecz ochrony środowiska, 
 • uświadomienie konieczności zmniejszania ilości zużycia wody, energii elektrycznej wytwarzanych odpadów oraz  ograniczenie korzystania z środków transportu,
 • uświadomienie uczniom konieczności podjęcia działań na rzecz ochrony klimatu. 

 

Początek strony