dziennik elektroniczny2

A- A A+

Spis treści

 

 PRACA PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

Angelika Krause

Zuzanna Rychlewska

 

Pedagog szkolny to osoba współpracująca z rodzicami, uczniami oraz nauczycielami. Wspiera, prowadzi mediacje, pomaga przyjrzeć się trudnościom, wskazuje możliwości rozwiązania trudnych sytuacji. 

Do zadań pedagoga należy:

1) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży (prowadzenie zajęć profilaktycznych, organizacja konkursów, pogadanek)
5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

6) współpraca z instytucjami wspierającymi (policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, strażą miejską, MOPRem, Radą Rodziców, CDZDM);

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli i wychowawców w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) wspieranie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (organizowanie różnych form wsparcia- od pomocy w zorganizowaniu dożywiania po organizację koncertów charytatywnych).

Drogi Rodzicu, Drogi Uczniu- przyjdź do nas jeśli:

- potrzebujesz porady;

- chcesz podzielić się swoimi obawami;

- chcesz opowiedzieć o swoich radościach i sukcesach;

- masz pomysł, którym chcesz się podzielić;

- szukasz pomocy w rozwiązaniu trudnej dla Ciebie sytuacji / konfliktu.

Najważniejsze jest dla nas dobro uczniów i ich rodzin. W naszej pracy staramy się uczyć tego, co czyni życie naprawdę wartościowym. Dlatego też od kilkunastu lat prowadzimy Szkolny Wolontariat.

Początek strony