dziennik elektroniczny2

A- A A+

Regulamin Szkolnego Wolontariatu przy Szkole Podstawowej nr 57 w Poznaniu.

 

Postanowienia ogólne.

1.  Wolontariat- to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno- koleżeńsko- przyjacielskie.

2. Wolontariusz- osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.

3. Wolontariat Szkolny- inicjatywa młodzieży, skierowana do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.

Cele i działania.

1. Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.

2. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.

3. Kształtowanie postaw prospołecznych.

4. Rozwijanie empatii, zrozumienia.

5. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.

6. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.

7. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.

8. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, mające charakter regularny oraz akcyjny.

Prawa wolontariusza.

1. Do Szkolnego Wolontariatu może należeć uczniowie Szkoły Podstawowej nr 57, uczęszczający do klas 6, 7 i 8.

2. Członkowie Wolontariatu poświęcają się dla innych, ale nie zapominają o sobie.

3. Wolontariusze mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy.

4. Członkowie Wolontariatu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.

5. Wolontariusze mogą liczyć na wsparcie ze strony opiekunów i innych członków wolontariatu.

6. Każdy może przystąpić do klubu jak i od niego odejść, uprzedzając odpowiednio wcześniej opiekunów wolontariatu szkolnego.

7. Wolontariusze są nagradzani za swoją pracę.

Obowiązki wolontariusza.

1. Uczniowie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w wolontariacie oraz podpisać zobowiązanie wolontariusza (załącznik I).

2. Członkowie Wolontariatu systematycznie uczestniczą w pracach wolontariatu, a także w spotkaniach i warsztatach.

3. Wolontariusze są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.

4. Wolontariusze są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.

5. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za swoją pracę.

6. Członkowie Wolontariatu starają się w szkole i poza nią zachowywać kulturalnie i być wzorem dla innych uczniów.

7. Wolontariusz może zostać skreślony z listy wolontariuszy za nieprzestrzeganie Regulaminu Szkolnego Wolontariatu.

Nagradzanie wolontariuszy.

1. Członkowie wolontariatu mogą być nagrodzeni poprzez:

a) wyrażenie uznania słownego;

b) pochwałę na forum szkoły;

c) przyznanie punktów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;

d) w przypadku uczniów kończących 8 klasę szkoły podstawowej, przyznane mogą być punkty za angażowanie się w działalność społeczną. Punkty te wpisywane są na świadectwo ukończenia szkoły (zgodnie z Rozporządzeniem MEN).

2. Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

Zasady przyznawania punktów za pracę w wolontariacie.

  1. Przyznawanie punktów odbywa się na bieżąco, po wykonaniu przez wolontariusza działania lub po przeprowadzonej akcji.
  2. Punkty przyznają opiekunowie wolontariatu.
  3. Wolontariusz może uzyskać punkty dodatnie.
  4. Punkty dodatnie przyznawane są za aktywną pracę w wolontariacie (uczestniczenie w akcjach, zbiórkach, wyjściach itp.).
  5. Uczeń klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 57 w Poznaniu może mieć przyznane trzy punkty w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych za angażowanie się w aktywność społeczną, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
    W przypadku ucznia, który realizował wolontariat w Szkolnym Wolontariacie, o przyznaniu punktów decydują opiekunowie wolontariatu w oparciu o:

- analizę aktywności wolontariusza – udział w co najmniej 4 akcjach,

- analizę długości pracy ucznia w szkolnym wolontariacie,

- analizę takich cech wolontariusza, jak: obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność współdziałania, kreatywność.

W przypadku ucznia, który realizował wolontariat poza szkołą, w/w punkty przyznawane są, jeśli w czasie drugiego etapu edukacyjnego uczeń weźmie udział w co najmniej czterech akcjach charytatywnych. Jest w związku z tym zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o odbytym wolontariacie przed końcoworoczną radą klasyfikacyjną w czerwcu, w roku, w którym brał udział w akcji.

Zaświadczenie powinno zawierać: nazwę placówki, pieczątkę i podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem oraz nazwę akcji, w której wolontariusz angażował się w pomoc. Zaświadczenie uczeń dostarcza do opiekuna Szkolnego Wolontariatu lub składa w sekretariacie szkoły.

Wolontariusz otrzyma wpis na świadectwie szkolnym promocyjnym lub świadectwie ukończenie szkoły (w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia) pod warunkiem udziału w co najmniej 4 akcjach w ramach wolontariatu szkolnego lub co najmniej 4 (udokumentowanych) akcjach zewnętrznych.

Rezygnacja z pracy w wolontariacie.

1. Każdy wolontariusz ma prawo zrezygnować z pracy w wolontariacie.

2. Od momentu podjęcia decyzji o rezygnacji, wolontariusz ma dwa tygodnie na dostarczenie opiekunom wolontariatu pisemnego oświadczenia o rezygnacji z podpisem rodzica.

Załącznik I- Zobowiązanie wolontariusza.

Przystępując do Szkolnego Wolontariatu oświadczam, że znam i akceptuję jego cele oraz zasady pracy. Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Wolontariatu Szkolnego oraz sumiennego i bezinteresownego wykonywania powierzonych mi zadań.

 

…………………………

(data, podpis wolontariusza)

………………………

(data, podpis rodzica/ opiekuna)

Początek strony