dziennik elektroniczny2

A- A A+

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

Podstaw prawna

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378).

Statut Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu.

 • § 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły - realizuje istotne cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz programie profilaktyczno-wychowawczym szkoły.
 2. Świetlica szkolna to pozalekcyjna forma działalności wychowawczo – opiekuńczej szkoły. Otwarta jest dla uczniów w danym roku szkolnym zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez rodziców ucznia.
 3. Podstawą zadań realizowanych w świetlicy jest zatwierdzony na początku roku szkolnego roczny plan pracy, uwzględniający tygodniowy rozkład zajęć.
 • § 2

Cele i zadania

 1. Świetlica pełni funkcje: opiekuńczą, wychowawczą, profilaktyczną, edukacyjną.
 1. Celem świetlicy jest sprawowanie opieki wychowawczej, wspomaganie procesu edukacyjnego, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.
 1. Do zadań świetlicy należy:
 • zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa przed lekcjami lub po lekcjach oraz w innych zaistniałych sytuacjach;
 • tworzenie warunków do nauki własnej oraz pomoc w przypadku trudności w nauce;
 • kształtowanie nawyków kultury osobistej i współżycia w grupie;
 • rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów;
 • wspieranie rozwoju kreatywności u dzieci;
 • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;
 • tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnych rozrywek, kształcenie nawyków kulturalnego życia codziennego;
 • upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia i bezpieczeństwa;
 • rozwijanie samodzielności i samorządności;
 • współpraca z rodzicami i nauczycielami dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej, a także z pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką i bibliotekarzem szkolnym.
 • § 3

Założenia organizacyjne

 

 1. Świetlica szkolna skupia uczniów klas I-III, którzy przebywają w szkole dłużej ze względu na pracę rodziców, którzy nie mają możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przed lekcjami lub/i po lekcjach.
 1. W szczególnych przypadkach mogą korzystać ze świetlicy uczniowie pozostałych oddziałów:
 • w sytuacji nieobecności nauczyciela uczącego;
 • w przypadku nieuczestniczenia w lekcji religii;
 • w przypadku oczekiwania na zajęcia nadobowiązkowe;
 • w innych uzasadnionych sytuacjach.
 1. Rekrutacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie karty zgłoszenia, którą wypełniają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznej aktualizacji danych wpisanych do Karty zgłoszenia ucznia do świetlicy.
 1. Sposoby opuszczenia przez dziecko świetlicy szkolnej:
 2. odbiór przez rodziców/prawnych opiekunów;
 3. odbiór przez osoby uprawnione: w tym celu rodzice/prawni opiekunowie wypełniają Upoważnienie do odbioru dziecka ze szkoły/świetlicy szkolnej;
 4. samodzielny powrót dziecka do domu, na co rodzice/prawni opiekunowie wyrażają zgodę w Karcie zgłoszenia.
 1. Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 6.45-17.00.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do punktualnego odbierania dziecka ze świetlicy.
 1. Liczba uczniów przebywających pod opieką jednego nauczyciela regulowana jest przez odpowiednie rozporządzenia MEiN.
 1. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły. Zajęcia mogą odbywać się w innych miejscach niż sala świetlicowa. Zaadaptowanie na potrzeby świetlicy dodatkowych sal ma na celu stworzenie bardziej sprzyjającego otoczenia poprzez ograniczenie liczby stresorów dla dzieci (hałas, tłok) i zapewnienie odpowiednich warunków do odpoczynku i odrabiania zadań domowych.
 1. W świetlicy przez cały rok szkolny obowiązuje zmiana obuwia. Obuwie dzieci uczęszczających do świetlicy powinno być podpisane.
 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają możliwość korzystania z obiadów w jadalni szkolnej.
 • § 4

Prawa i obowiązki ucznia korzystającego ze świetlicy szkolnej

 

 1. Wychowankowie świetlicy są jej współgospodarzami.
 1. Wychowanek świetlicy ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanej opieki;
 • życzliwego i podmiotowego traktowania;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań;
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć;
 • poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną
 • wyboru zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
 1. Wychowanek świetlicy jest zobowiązany do:
 • przestrzegania zasad zachowania w świetlicy, z którymi jest zapoznawany na początku roku szkolnego;
 • przestrzegania zasad kultury współżycia;
 • pomagania słabszym;
 • dbałości o wspólne dobro, ład i porządek;
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

 

 • § 5

Współpraca z rodzicami

 

 1. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami polega na informowania o:
 • przebiegu pracy świetlicy;
 • zachowaniu i samopoczuciu dziecka w czasie pobytu w świetlicy;
 • osiągnięciach dziecka.
 1. Kontakt z rodzicami uczniów może mieć charakter osobisty, telefoniczny lub poprzez e-dziennik. 

§ 6

Dokumentacja świetlicy

 1. Świetlica prowadzi dokumentację:
 • plan pracy świetlicy uwzględniający tematykę poszczególnych zajęć;
 • ramowy rozkład dnia;
 • dziennik zajęć;
 • regulamin świetlicy;
 • karty zgłoszeń;
 • sprawozdania z działalności świetlicy.

 

 

Początek strony