dziennik elektroniczny2

A- A A+

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 57 im. J. Kostrzewskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 14 w Poznaniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zs1poz.pl.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2016. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.03.2024.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- niektóre zamieszczone informacje, będące załącznikami, są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

- filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

- część obrazów nie posiada tekstu alternatywnego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:  2021-02-12

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2024-03-13

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest sekretariat@sp57.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Ul. Leśnowolska 35

 1. Wejście do budynku od strony chodnika, drzwi przeszklone podwójne wejściowe o szerokości 1m, oraz drzwi wyjściowe o szerokości 2 m . Ruch odbywa się bezkolizyjnie. Na parterze znajduje się portiernia. Osoby na portierni, w razie potrzeby służą pomocą informacyjną.

 2. W budynku znajduje się winda.
  - parter bez barier architektonicznych
  - piwnica i piętro , wysoki parter
  - winda dla osób niepełnosprawnych
  - ciągi komunikacyjne o szerokości min 2,4 m

 3. Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 4. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się na terenie szkolnym od strony ulicy Tczewskiej. Przejazd osób niepełnosprawnych (na wózkach) w kierunku wejścia głównego utwardzony, bez barier architektonicznych.

 5. Na teren obiektu mają prawo wstępu osoby niepełnosprawne z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 6. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Początek strony