dziennik elektroniczny2

A- A A+

Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji do klas I-ych zamieszczane są w zakładce http://zs1poz.pl/rekrutacja zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny.

W Szkole Podstawowej nr 57 uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej uczą się w systemie zmianowym. Pierwsza zmiana rozpoczyna się o godzinie 8.00, klasy mają 4 lub 5 lekcji dziennie i kończą zajęcia obowiązkowe o 11.30 lub 12.35. Druga zmiana zaczyna się o 11.50 , zajęcia kończą się o 15.30 lub 16.25. Plan lekcji dla klas edukacji układany jest wg. zasady 3 plus 2, czyli 3 dni na rano i 2 dni na popołudnie lub 3 dni na popołudnie i 2 dni na rano, ze zmianą w kolejnych latach szkolnych.

Wykaz zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania wyszczególniony jest w zakładce http://zs1poz.pl/zajecia-pozalekcyjne, a zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne) odbywają się wg harmonogramu podawanego bezpośrednio rodzicom, których dzieci takiego wsparcia potrzebują.

W godzinach porannych przed zajęciami oraz po południu, po zajęciach, szkoła oferuje opiekę w świetlicy w godzinach 06.45-17.00, informacje znajdują się tutaj: http://zs1poz.pl/swietlica. W szkole można zamówić obiad w postaci cateringu przez aplikację www.zamowposilek.pl. Wszelkie informacje można znaleźć w zakładce: http://zs1poz.pl/stolowka.

Co roku Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych, których wykaz można znaleźć w zakładce kalendarz roku szkolnego. W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych szkoła organizuje opiekę w świetlicy dla uczniów klas I-III według zgłoszonych wcześniej wychowawcom potrzeb. We wspomnianej zakładce znajdują się także informacje dotyczące zebrań z rodzicami i zaplanowanych konsultacji.

            Dla rodziców uczniów klas I-ych w dniu rozpoczęcia roku szkolnego organizowane jest także spotkanie z wychowawcą klasy. Dzieci w tym dniu mają możliwość poznania wychowawców świetlicy i udziału w zajęciach adaptacyjnych.

            Szkoła korzysta z dziennika elektronicznego, do którego dostęp ma każdy rodzic dziecka uczęszczającego do szkoły, rodzicom klas pierwszych sposób logowania się do dziennika przekazywany jest na spotkaniu w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Uczniowie spoza obwodu szkoły przyjmowani są tylko w przypadku wolnych miejsc organizacyjnych. Dyrektor może odmówić przyjęcia ucznia spoza obwodu, mając na uwadze możliwości lokalowe oraz konieczność zapewnienia miejsc uczniom z rejonu.

Początek strony