dziennik elektroniczny2

A- A A+

Spis treści

1.Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

1.Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

2.Etos zdrowia w szkole.

3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?:

Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.

Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:  

  • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,  
  • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
  • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,  
  • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,  
  • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,  
  • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,  
  • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:

- uczniowie;

- nauczyciele;

- rodzice;

- inni pracownicy szkoły;

- inne osoby ze społeczności lokalnej.


 

2.    O  promocji zdrowia

Koncepcja szkoły promującej zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła promująca zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo w całym kraju szerzona była idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i  Komisja Europejska.

Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkół nr 1  od wielu lat czynili starania o włączenie nas do Wojewódzkiej Sieci SzPZ. Cel swój osiągnęliśmy. Po odbyciu tzw. okresu kandydackiego i spełnieniu wszystkich warunków w maju 2008 roku  otrzymaliśmy CERTYFIKAT i zaszczytny tytuł: „Szkoły Promującej  Zdrowie”.

 

Przedmiotem naszych marzeń jest to, aby szkoła stała się w pełni zdrowa, „uśmiechnięta" do której uczniowie będą chodzić z radością. Szkoła nie może wiązać się tylko z uciążliwą  pracą, lecz z przygodą, rozrywką, odkrywaniem nowych, interesujących spraw. Uczeń powinien stosować zasady higienicznego trybu życia, w czystym i zdrowym środowisku  wiążąc naukę i pracę z urozmaiconym wypoczynkiem, co jest szczególnie ważne   w młodszym wieku szkolnym.

Podstawą dobrego samopoczucia we wszystkich sytuacjach życiowych jest świadome podejście do zdrowia, jako wartości bezcennej. Pragniemy aby nasi uczniowie cenili zdrowie :

 -fizyczne - bo zapewnia dobre funkcjonowanie organizmu. 
- psychiczne - bo zapewnia dobre samopoczucie.
- zdrowie społeczne - bo pozwala na utrzymywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi. 
- zdrowie duchowe - bo stanowi wartość życia osobistego każdego z nas.

Tworzenie SzPZ jest długotrwałym, w zasadzie niekończącym się procesem, gdyż w miejsce problemów rozwiązanych przez społeczność szkolną pojawiają się nowe, wymagające podejmowania kolejnych działań.

Nasze pierwsze nieśmiałe kroki na drodze do promocji zdrowia przerodziły się w działania zdecydowane, konsekwentne, pełne optymizmu i wytrwałości, nacechowane holistycznym podejściem do zdrowia

Cel nadrzędny, jakim kierowaliśmy się od samego początku naszej pracy to:

 

„Przekonanie członków społeczności szkolnej i lokalnej, że warto inwestować we własne zdrowie, pomnażać je i traktować jako lokatę na przyszłość”.


 3.Jak pracujemy?

Zadania, których się podejmujemy wynikają z wnikliwej diagnozy środowiska szkolnego.

 

- Starannie opracowujemy plany pracy kierując się zasadą, że SzPZ jest szkołą skutecznego i przemyślanego działania.
- W pracach nad realizacją zadań uczestniczą ci nauczyciele, uczniowie i rodzice, którzy sami tego chcą.
- W każdym roku wybieramy do realizacji tylko jeden lub dwa cele priorytetowe, aby sensownie je zrealizować.
- W szkole promującej zdrowie nie ma akcyjności, ale systematycznie zaplanowana i monitorowana praca nad wybranym celem.


RAPORT


RAPORT


RAPORT


RAPORT


RAPORT


RAPORT


  RAPORT


  RAPORT  


Prezentacja


Prezentacja


 RAPORT


 RAPORT


 PREZENTACJA


 

PREZENTACJA


 

RAPORT


 

Plan pracy SZPZ 2015-2016

Plan pracy SZPZ 2016-2017

Plan pracy SZPZ 2017-2018

Plan pracy SZPZ 2018-2019

Plan pracy SZPZ 2019-2020

Początek strony