dziennik elektroniczny2

A- A A+
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 57 ORAZ GIMNAZJUM NR 66
OPRACOWANY NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY 
z dnia 07 września 1991 ( art. 55 ) oraz STATUTU SZKOŁY.
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. W Zespole Szkół nr 1 działają dwa samorządy uczniowskie: Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 57 oraz Samorząd Uczniowski Gimnazjum nr 66, zwane dalej „samorządami”.
2. Samorządy tworzą wszyscy uczniowie danej szkoły (w szkole podstawowej uczniowie klas IV-VI).

II. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Aktywizowanie życia społecznego w szkole.
2. Kształtowanie zainteresowań życiem i działalnością społeczną.
3. Kształtowanie nawyków efektywnego współdziałania w zespole.
4. Kształtowanie umiejętności racjonalnego organizowania i kulturalnego spędzania  wolnego czasu.
5. Kształtowanie gotowości podejmowania obowiązków i odpowiedzialności za ich realizację.
6. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

III. ZADANIA /PRAWA/ OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
1. Uczestniczenie w zebraniach samorządu, których harmonogram jest ustalany na pierwszym spotkaniu od powołania nowego zarządu/nowej rady. Spotkania odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Powołanie sekcji, które będą się zajmować określoną działalnością podczas trwania kadencji samorządu danej szkoły. Sekcje powoływane są w zależności od zainteresowań członków samorządu. Mogą to być, np.: sekcja dziennikarska, kulturalna, sportowa itp. 
3. Inicjowanie i organizowanie imprez kulturalnych: apeli, imprez okolicznościowych, sportowych, dyskotek, akcji charytatywnych (we współpracy z Wolontariatem).
4. Uczestniczenie w części niektórych Rad Pedagogicznych (tylko przewodniczący i zastępca samorządu jako przedstawiciele społeczności uczniowskiej danej szkoły) jako głos opiniujący, np.: mogą wyrażać opinię dotyczącą ustalania dni wolnych, zmian w systemie oceniania oraz zmian w Statucie Szkoły.
5. Przedstawianie Dyrekcji Szkoły i Radzie Pedagogicznej opinii i potrzeb społeczności uczniowskiej.
6. Wspólne z opiekunem opracowanie planu pracy na cały rok szkolny. Plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany i uzupełniany o inicjatywy uczniów,aktualne konkursy i akcje związane z jego działalnością.
7. Wspólne z opiekunem opracowanie raz w semestrze sprawozdania ze swojej działalności, które następnie opiekun przedstawia na analitycznych radach pedagogicznych.
8. Korzystania z pomieszczeń szkolnych i sprzętu szkolnego w porozumieniu z Dyrektorem.
9. Reprezentowanie szkoły w imprezach środowiskowych, szkolnych oraz pozaszkolnych.
10.Organizowanie konkursów i akcji szkolnych oraz uczestnictwo w konkursach i akcjach pozaszkolnych promujących szkołę w środowisku lokalnym.
11.Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego winni wyróżniać się wzorową postawą społeczną, kulturą osobistą , pozytywnym stosunkiem do obowiązków szkolnych , godnym reprezentowaniem szkoły , szanowaniem i wzbogaceniem jej dobrych tradycji.
12.Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest przestrzeganie zasad kultury współżycia w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów.
13.Samorząd Uczniowski ma obowiązek przestrzegania ustaleń władz szkolnych oraz Statutu Szkoły.
13.Obowiązkiem Samorządu Uczniowskiego jest przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia obowiązków szkolnych, nieprzestrzegania ustalonego porządku, przemocy i brutalności. 

IV ORGANY SAMORZĄDU I WYBORY 
A. Organy samorządów:
1.Rada/Zarząd Samorządu Uczniowskiego:
   Przewodniczący.
   Zastępca.
   Skarbnik.
   Członkowie.
2. Samorządy klasowe.
3. Ogólne zebranie uczniów.
4. Ogólne zebranie klasowe.
B. Kadencja organów samorządu trwa jeden rok szkolny.
C. Wybory do samorządów odbywają się w drugim tygodniu września.
D. Kandydować w wyborach może każdy uczeń uczęszczający do szkoły i niesprawiający kłopotów wychowawczych oraz taki,  którego postawa społeczna jest godna reprezentanta szkoły.
E. Kandydaci są wybierani z poszczególnych klas.
F. Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są spośród samorządów klasowych, po jednej osobie z każdej klasy w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.
G. Zadaniem Komisji Wyborczej jest przygotowanie kart do głosowania, przeprowadzenie wyborów oraz przeliczenie głosów.
H. Wybory mogą być poprzedzone kampanią wyborczą, podczas której kandydaci mogą zaprezentować swój program działalności w strukturach samorządu.
I. Wybory są przeprowadzane w trybie tajnym, a wszyscy uczniowie na kartach do głosowania dokonują wyboru.
J. Przewodniczącym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, zastępcą, skarbnikiem –kolejni. K. Po zajęciu przez kandydatów ww. funkcji pozostali pretendenci jako członkowie wchodzą 
w skład Rady Samorządu Uczniowskiego danej szkoły. Kandydaci za obustronną zgodą mogą zamieniać się funkcjami. 
L. W nagłych sytuacjach nowym członkiem Samorządu Uczniowskiego zostaje uczeń kolejny na liście wyborczej.
M. Rada Samorządu Uczniowskiego:
    a. Reprezentuje samorząd przed  dyrekcją  i Radą Pedagogiczną.
    b. Reprezentuje szkołę na zewnątrz, np. w kontaktach z innymi szkołami.
    c.  Samorząd Uczniowski może powołać sekcje stałe lub doraźne do wykonywania określonych zadań.
N. Samorząd Klasowy składa się z trzech osób: przewodniczącego, zastępcy i skarbnika.
O. Wybory do Samorządu Klasowego dokonuje w tajnym głosowaniu ogólne zebranie klasowe w pierwszym tygodniu września.
P. Samorząd Klasowy jest organem wykonawczym klasy.
Q. Każdy członek samorządu może zostać usunięty, jeżeli jego zachowanie jest niegodne członka samorządu. Usunięcie może nastąpić na wniosek opiekuna, nauczycieli, Dyrektora szkoły lub pozostałych członków samorządu. 

V. ZASADY WYBIERANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU I JEGO PRAWA I OBOWIĄZKI
1. Opiekunem Samorządu może zostać każdy nauczyciel zatrudniony w danej szkole.
2. Wybory opiekuna odbywają się w drodze tajnego głosowania, głosują wszyscy uczniowie danej szkoły.
3. Kadencja opiekuna trwa 3 lata i ta sama osoba nie może zostać wybrana na następną kadencję, ale może znów kandydować po 3 latach przerwy. Nauczyciel może odmówić pełnienia funkcji opiekuna tylko w porozumieniu z Dyrektorem szkoły i  w uzasadnionych sytuacjach.
4. Opiekun pełni funkcję doradczą oraz jest pośrednikiem w kontaktach uczniów z nauczycielami i Dyrekcją szkoły.
5. Opiekun ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach samorządu.
6. Wszystkie problemy nurtujące społeczność uczniowską winny być zgłaszane przez przedstawicieli SU opiekunom i rozpatrywane na zebraniach.
7. Wnioski i uwagi podjęte na zebraniach SU winny być przedłożone za pośrednictwem opiekuna Dyrektorowi  szkoły , Radzie Pedagogicznej , Radzie Szkoły , Radzie Rodziców.
8. O podjętych decyzjach wynikających z wniosków i postulatów, które rozpatrywane były przez odpowiednie organy szkoły, opiekun winien powiadomić SU.
9. W zebraniach SU może uczestniczyć dyrektor oraz  wicedyrektor szkoły.
10.Wnioski sformułowane na zebraniach SU przekazywane są za pośrednictwem opiekuna Dyrektorowi szkoły , oraz za pośrednictwem Rady SU poszczególnym klasom.

VI. FUNDUSZE
Fundusze samorządu służące do finansowania jego działalności mogą być tworzone w porozumieniu z Radą Rodziców z imprez organizowanych przez samorząd oraz zbiórki surowców wtórnych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Każda klasa jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Samorządu.
2. Regulamin w wyniku ewaluacji może ulec modyfikacjom po zasięgnięciu opinii SU i Rady Pedagogicznej. 
3. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 7 dni od zasięgnięcia opinii ww. organów. 
4. Dyrektor ma obowiązek zawiesić lub uchylić opinię lub wniosek samorządu, jeśli są one sprzeczne z prawem.
Początek strony