dziennik elektroniczny2

A- A A+

 Informacje o naborze: www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

ZARZĄDZENIE NR 110.1.1635.2014

WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 i art. 10 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych przyjmuje się młodzież po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

§ 2.1. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, któremu ustalono obwód przyjmuje się, na podstawie zgłoszenia rodziców, młodzież zamieszkałą w tym obwodzie.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznego gimnazjum mogą być przyjęci 
do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie kryteriów zawartych w statucie gimnazjum. Statut określa także wymagane dokumenty oraz sposób przeliczania punktów.

§ 3.1. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych ustala się:

 1. sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych, wyników egzaminu gimnazjalnego oraz innych osiągnięć kandydata, według zasad określonych w punkcie 4 załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 2. zasadę, że do klasy pierwszej szkół ponadgimnazjalnych uwzględnia się szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum; dotyczy to uczniów, którzy:
  1. uzyskali wysokie miejsca w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub organizowanych co najmniej 
   na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół ujętych 
   w wykazie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty,
  2. mają osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego, zwłaszcza w formie wolontariatu;
 3. sposób posługiwania się „Kartą pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych”, którą stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia;
  1. po jednej kserokopii – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół objętych jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji,
  2. po dwie kserokopie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół, z których dwie objęte są jednolitym elektronicznym systemem rekrutacji,
  3. po trzy kserokopie – w przypadku ubiegania się o przyjęcie do trzech szkół o różnych systemach rekrutacji.
  4. W postępowaniu rekrutacyjnym kandydat posługuje się kserokopiami, o których mowa w ust. 1 pkt 4 do momentu potwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole.
  5. Kandydat potwierdza wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
   1. gimnazja - według terminarza, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia,
   2. szkoły ponadgimnazjalne - według terminarza, stanowiącego załącznik nr 4 
    do niniejszego Zarządzenia.
   3. Szkoły ponadgimnazjalne, które do 8 lipca 2015 roku nie dokonały pełnego naboru, przeprowadzają uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.
   4. Informacje o wolnych miejscach w szkołach będą dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu
   5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, w trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę poniższe kryteria:
    1. wielodzietność rodziny kandydata,
    2. niepełnosprawność kandydata,
    3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
    4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
    5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
    6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 4. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość.

§ 4.1. Ustala się terminy przyjęć do szkół publicznych w województwie wielkopolskim:

§ 5.1. Informacje o przebiegu postępowania rekrutacyjnego należy przekazywać drogą elektroniczną, wypełniając formularz dotyczący przebiegu naboru do szkół ponadgimnazjalnych, który zostanie umieszczony na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu www.ko.poznan.pl

§ 6.1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapiepostępowania rekrutacyjnego, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§ 7. W celu usprawnienia i skoordynowania postępowania rekrutacyjnego, dyrektorzy szkół mogą stosować elektroniczny system naboru, zgodny z zasadami ustalonymi 
w niniejszym Zarządzeniu.

§ 8. Wielkopolski Kurator Oświaty przekaże, do końca lutego 2015 roku, gminom prowadzącym publiczne gimnazja oraz dyrektorom gimnazjów informację o szkołach ponadgimnazjalnych umożliwiających realizację obowiązku nauki w roku szkolnym 2015/2016.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                      

Wielkopolski Kurator Oświaty

Elżbieta Walkowiak

Początek strony