dziennik elektroniczny2

A- A A+

Młody Europejczyk – poliglota, naukowiec i przedsiębiorczy podróżnik

 (201011, 201112, 201213)

 OPRACOWANY PRZEZ MGR IZABELĘ ZAHORSKĄ-KLONOWSKĄ

ORAZ PRZEZ MGR OLGĘ TWARDĄ

I.    REALIZATORZY PROGRAMU:

      Nauczyciele Zespołu Szkół nr 1

 

 

 1. Olga Twarda – nauczyciel języka angielskiego
 2. Katarzyna Kowiako – nauczyciel angielskiego
 3. Halina Radecka - nauczyciel francuskiego
 4. Izabela Klonowska – nauczyciel biologii
 5. Izabela Zmuda – nauczyciel geografii
 6. Beata Koństańczak – nauczyciel chemii
 7. Irena Pilarczyk – nauczyciel chemii i fizyki
 8. Elżbieta Witczak – nauczyciel muzyki
 9. Danuta Żerdzicka – nauczyciel plastyki 
 10. Zbigniew Zieliński – nauczyciel informatyki i techniki
 11. Izabela Kluczyńska/Renata Gendaszyk – nauczyciel historii
 12. Lidia Dudko – nauczyciel j. polskiego i opiekun Szkolnego Koła Teatralnego „Mała Scena”
 13. Anna Kowalewska – nauczyciel j. polskiego

 

 

       · Uczniowie Gimnazjum

      · Osoby i instytucje działające w środowisku lokalnym

 

 


II. PROBLEM I ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 

Fundamentem programu stała się  potrzeba rozwijania zainteresowań językowych, kulturoznawczych i przyrodniczych uczniów naszej szkoły. Ciekawe i niekonwencjonalne zadania przewidziane do realizacji, ujęte w sposób holistyczny i zintegrowane z zadaniami językowymi , skorelowano z programem nauczania, co umożliwi rozszerzenie zdobytej przez uczniów wiedzy i praktyczne jej zastosowanie w życiu codziennym, a tym samym przyczyni się do podnoszenia ich kompetencji językowych i przyrodniczych. Zapoznanie uczniów z podstawowymi metodami praktycznymi i badawczymi,  ma zachęcić ich do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i nauki języków obcych, w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie europejskim, a integracja treści językowych z nauczaniem przedmiotów artystycznych ma promować ideę przedsiębiorczości i ukazywać realną potrzebę uczenia się i znajomości języków obcych na poziomie co najmniej komunikacyjnym. Nabyte przez uczniów umiejętności przekształcone w produkty końcowe takie jak np. prezentacje , słowniki, albumy, dzieła malarskie i rzeźbiarskie mają propagować ideę przedsiębiorczości  i  rozwijać umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz doskonalić umiejętności technologii informatyczno- komunikacyjnych.

Jedną z przesłanek , która skłoniła nas do opracowania ww. programu jest także potrzeba stosowania nowoczesnych metod nauczania i uczenia się, umacniających kompetencje kluczowe, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia motywacji uczniów i uatrakcyjnienia nauki, a także umocnienia związków między edukacją szkolną, a realną problematyką życia codziennego. Pragniemy przekonać uczniów, że warto stosować metody zmierzające do ochrony środowiska oraz, że działania te przynoszą konkretne, wymierne korzyści zarówno ekologiczne jak i finansowe. Ponadto chcemy, aby uczniowie potrafili swobodnie poruszać się w świecie, w którym znajomość co najmniej jednego języka obcego jest niezbędna, a tym samym potrafili mówić o tym, co ich interesuje, używając języka obcego. Umożliwi im to w późniejszym czasie korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji, a być może również pomoże w przyszłości zdobyć ciekawą pracę, zgodną z ich zainteresowaniami, gdzie znajomość języka będzie dodatkowym atutem.

 

Innowacyjność / oryginalność pomysłu:

1.Holistyczne  nauczanie przedmiotowe  przy wykorzystaniu języka angielskiego i francuskiego, wg autorskich scenariuszy opracowanych przez nauczycieli uczących

2.Wdrażanie nowoczesnych środków dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych, artystycznych i języków angielskiego i francuskiego (np. metoda projektów , eksperymentalno- badawcza, promowanie i doskonalenie przedsiębiorczości, umiejętności TIK oraz wdrożenie elementów metody CLIL)

3. Propagowanie i wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego w życiu codziennym

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego

5. Poznanie kultury innych krajów europejskich jako otwarcie się na świat, promowanie tolerancji i nie patrzenia na inne narody bez uprzedzeń i stereotypów

Mamy nadzieję, że powyższy program przyczyni się do dalszego kształcenia językowego oraz rozwoju  postaw i umiejętności sprzyjających życiu zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego , a tym samym stanie się  istotnym wkładem w rozwój nowoczesnego, społeczeństwa europejskiego, podejmującego długoterminowe działania na rzecz ochrony środowiska.


III. CELE PROGRAMU:

 1.  Cel główny:
 • · Doskonalenie znajomości języków obcych, w oparciu o treści ekologiczne dotyczące potrzeby ochrony, badania i pogłębiania wiedzy o aktualnym stanie środowiska oraz treści kulturowe umożliwiające propagowanie kultury Polski i innych wybranych krajów europejskich

2.  Cele szczegółowe:

Cele dydaktyczne:

1. praktyczne wykorzystanie i  rozszerzenie zdobytej wiedzy z języka angielskiego i przedmiotów przyrodniczych w oparciu o poznanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym

2. zapoznanie się z prostymi metodami i materiałami używanymi w badaniu gleby, powietrza i wody

3. badanie i pogłębianie wiedzy o stanie gleby, powietrza i wody najbliższej okolicy i potrzebie ich ochrony oraz propagowanie i wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego w życiu codziennym

5. rozwijanie umiejętności planowania, wykonywania doświadczeń i wyciągania wniosków, prezentacji i interpretacji wyników

6. rozwijanie kompetencji językowych poprzez wykonywanie praktycznych zadań zgodnych z zainteresowaniami uczniów oraz konfrontację teoretycznej wiedzy językowej z sytuacjami życia codziennego, podczas wyjazdów zagranicznych

 

 

 

Cele metodologiczne:

1. promowanie i doskonalenie umiejętności TIK

2. stymulowanie motywacji uczniów poprzez zastosowanie elementów metody CLIL

3. rozwijanie i promowanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich

4. doskonalenie umiejętności i kompetencji życiowych (ducha przedsiębiorczości) niezbędnych do rozwoju osobistego

5. zachęcenie nauczycieli do refleksji nad własnym systemem nauczania i świadomego planowania dalszej pracy


IV. FORMY I METODY  REALIZACJI PROGRAMU:

Metody  i formy pracy:

- metoda projektu

- praca w grupach - ( w trakcie trwania całego projektu)

- metoda laboratoryjno-badawcza

- obserwacja, pogadanka (na bieżąco w trakcie realizacji poszczególnych zadań)

- debata (podczas podsumowań )

- prezentacje (multimedialne po zakończeniu każdej części projektu)

- zajęcia terenowe (zbieranie i gromadzenie materiału badawczego)

- wycieczki i warsztaty językowo-kulturowe (wg harmonogramu)

- małe formy teatralne ( przedstawienia)


 

V. Zadania, które prowadzą do realizacji celów:

Organizacja zadań:

Zajęcia w ramach innowacji odbywać się będą w dwóch blokach tematycznych.( modułach).

Moduł pierwszy:  kulturowy będzie poświęcony szeroko pojętej kulturze (kino, literatura, teatr, muzyka, historia itd.) trzech krajów: Norwegii, Francji oraz Anglii (jeden kraj na jeden rok innowacji).W realizację programu włączeni będą nauczyciele takich przedmiotów jak: plastyka, muzyka, technika, historia, język polski, informatyka,  a ich  nauczanie zostanie zintegrowane z nauczaniem języków obcych (francuskiego i angielskiego) poprzez wdrożenie elementów metody CLIL (zintegrowane nauczanie języka obcego i przedmiotu) na wymienionych, obowiązkowych zajęciach, specjalnie w tym celu opracowanych, wg autorskich pomysłów nauczycieli uczących. W ramach zajęć prowadzonych  metodą CLIL, uczniowie będą także rozwijać umiejętności  artystyczne, poprzez wykonywanie prac rysunkowych, malarskich, rzeźbiarskich, technicznych i aktorskich,  a następnie prezentować je na wystawach, kiermaszach, a także podczas wizyt na terenie innych szkół. Za zebrane fundusze zorganizują wyjazd do trzech wspomnianych wcześniej krajów. Ostatnie działania będą ważnym wkładem we wspomaganie i  promocję idei przedsiębiorczości.

Zintegrowanie pobytu w krajach , o których będą się uczyć,  z nauką języków obcych ułatwi  uczniom wzajemną komunikację. Udział w warsztatach  kulturalno – językowych, zorganizowanych podczas wyjazdów do zaprzyjaźnionych szkół we Francji i Norwegii oraz na warsztaty turystyczno-językowe do Londynu, pozwoli im także  sprawdzić  i zastosować posiadaną wiedzę w praktyce.

Moduł drugi: naukowo- badawczy będzie obejmował zintegrowane nauczanie przedmiotów przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia i geografia), prowadzone   w oparciu o treści ekologiczne, dotyczące badania i pogłębiania wiedzy o aktualnym stanie środowiska  okolic szkoły (  gleby, powietrza, wody), przy wykorzystaniu języka angielskiego

Zadania  rozdzielono na 3 obszary tematyczne, które będą realizowane w następujący sposób: I rok innowacji - gleba, II rok - woda, III rok –powietrze. Realizacja powyższych działań będzie powiązana z zajęciami terenowymi, a także warsztatami prowadzonymi być może  przy wsparciu ekspertów i zewnętrznych instytucji naukowych.

 

Tematyka:

Tematyka będzie realizowana przy wykorzystaniu II zintegrowanych podprojektów edukacyjnych : kulturowego i ekologicznego:

Podprojekty

1. LIPS

Część - przyrodnicza:

1. zastosowanie elementów CLIL na fizyce, chemii i  biologii i geografii

Część kulturowa

2. zastosowanie elementów metody CLIL na plastyce, muzyce, historii, technice i informatyce

3. wykorzystanie prac artystycznych uczniów w celu promocji idei przedsiębiorczości

2. PROJEKT EKOLOGICZNY

Część -  teoretyczna

1. pogłębianie wiedzy na temat źródeł i skutków zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby najbliższej okolicy szkoły

Część - doświadczalna

1. badanie powietrza, wody i gleby najbliższej okolicy szkoły

Podział zadań na poszczególne przedmioty:

Biologia

W ramach teoretycznej części projektu będziemy pogłębiać wiedzę na temat :

- głównych źródeł zanieczyszczenia gleby, wody i  powietrza i ich wpływu na środowisko naturalne i

gospodarkę człowieka

-podstawowych mechanizmów niszczenia i ochrony  gleby, wody i powietrza przed

zanieczyszczeniami

-niekorzystnych skutków ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze

 

W ramach badawczej części projektu będziemy prowadzić badania i pogłębiać wiedzę na temat:

-  metod i materiałów używanych podczas badania biosfery, sposobów wykrywania szkodliwych  substancji w glebie , powietrzu i wodzie

- rodzaju i zawartości czynników niszczących glebę,  wodę  i powietrze ( (np. sól, metale ciężkie, zapylenie, obecność dwutlenku siarki))

- niepożądanych zmian zachodzących w glebie , wodzie i powietrzu  i sposobów ich wykrywania (zakwaszenie, zasolenie środowiska)

-  warunków ( czynników) niezbędnych do prowadzenia hodowli roślin

- zanieczyszczenia i skażenia wody, powietrza i gleby metalami ciężkimi , solą, obecnością   środków czyszcząco- myjących

-  właściwości  fizyko- chemicznych gleby i wody (   odczynu  pH)  oraz wybranych  procesów w nich zachodzących (np. oddychanie gleb, badanie powietrza glebowego,  )

-  rodzaju i  składu  gleb występujących w okolicach szkoły  ( badanie  składu mineralnego próbek gleby , badanie próbek gleb  z lasu, boiska szkolnego, okolicy autostrady lub innych pobliskich arterii komunikacji )

- stworzenie produktów końcowych zgodnie z ustalonym harmonogramem ( plakaty, albumy, przewodnik, strona internetowa szkoły)

 

I  Cześć tematyczna: GLEBA

Badanie:

- składu mechanicznego gleb najbliższej okolicy  szkoły metodą frakcjonowania

- odczynu substancji wytwarzanych  przez korzenie roślin i ich wpływu na glebę

- składu mineralnego pobranych próbek gleby pochodzących z wybranych miejsc okolic

szkoły - metoda organoleptyczna

- gleby pochodzącej z wybranych miejsc z okolic szkoły,   pod kątem zawartości szkodliwych

substancji - test rzeżuchowy

- wpływu  soli (NaCl ) na niszczenie gleb

- wpływu na wzrost i rozwój roślin wybranych środków czyszcząco-myjących przedostających

się do gleby

- odczynu pH gleb najbliższej okolicy (we współpr. z chemią)

- badanie oddychania glebowego jako wskaźnika pozwalającego na określeni

przebiegających w niej procesów życiowych

- badanie wpływu metali ciężkich zawartych w glebie na rozwój roślin ( we współpr. z

chemią)

- wykrywanie obecności węglanów w glebie oraz określenie ich zawartości w pobranych

próbkach gleby (we współpr. z chemią)

- opracowanie wyników przy wykorzystaniu odpowiednich programów komputerowych

(sporządzenie dokumentacji projektu)

 

II  Cześć tematyczna: WODA

-ustalenie twardości całkowitej próbki wody pitnej , pochodzącej z jeziora , wody deszczowej

-określenie temperatury wody w jeziorze i zawartości tlenu w wodzie pochodzącej z tego

jeziora

-oznaczanie różnych organizmów wodnych pochodzących z  jeziora jako miernika stanu

obciążenia środowiska najbliższej okolicy

- badanie zawartości azotanów, azotynów i fosforanów w wodzie (próbki wody pitnej,

pochodzącej z jeziora)- we współpr. z chemią

- badanie odczynu pH pobranych próbek  wody wodociągowej , pochodzącej z opadów i z

jeziora

- sporządzenie dokumentacji projektu

 

III Cześć tematyczna: POWIETRZE

- badanie jakości powietrza najbliższej okolicy szkół metodą porostową (we współpr. z

chemią)

- mikroskopowe badanie warstwy pyłu pochodzącego z okolic szkoły ( droga szybkiego ruchu,

las, boisko  szkolne)

- badanie wpływu dwutlenku siarki na zielone części roślin oraz wybrane przedmioty

( zachowania się wodnego roztworu dwutlenku siarki wobec żelaza – stali)

- badanie zachowania się roślin w obecności wybranych środków czyszcząco –myjących w

celu wybrania środków przychylnych środowisku

- badanie igliwia świerka jako bioindykatora zanieczyszczenia powietrza

- badanie wybranych czynników niezbędnych do przebiegu procesu fotosyntezy (jako

miernika czystego środowiska)

- sporządzenie dokumentacji projektu

 

Geografia

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o dostępne źródła informacji (mapy, dane statystyczne, literatura naukowa), planowane jest również podjęcie współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Poznaniu.

I  Cześć tematyczna: GLEBA

- określenie typów gleb dla województwa wielkopolskiego;

- ustalenie klas bonitacyjnych gleb przeważających na badanym terenie;

- wskazanie regionów w największym stopniu przekształconych przez działalność  człowieka;

- określenie głównych źródeł dewastacji gleb;

- przygotowanie propozycji działań naprawczych

II  Cześć tematyczna: WODA

- przedstawienie stanu wód powierzchniowych województwa wielkopolskiego;

- określenie głównych źródeł zanieczyszczenia;

- wskazanie negatywnych skutków dla środowiska i człowieka;

- porównanie z wynikami dotyczącymi przekształcenia gleb;

- wnioski.

III Cześć tematyczna: POWIETRZE

- wskazanie obszarów o najbardziej skażonym powietrzu w województwie wielkopolskim;

- sporządzenie listy najgroźniejszych źródeł skażenia powietrza;

- zestawienie z poprzednimi wynikami;

- przygotowanie całościowych wniosków dotyczących zanieczyszczenia środowiska;

- przedstawienie propozycji działań zmierzających do jego rekultywacji

 

Chemia

I  Cześć tematyczna: GLEBA

- badanie składu mineralnego gleby

-badanie obecności wody w glebie

-badanie odczynu gleby

-badanie właściwości sorpcyjnych gleby

II  Cześć tematyczna: WODA

- badanie pH wody deszczowej oraz pochodzącej z kilku zbiorników wodnych

-badanie czystości oraz zapachu wody pochodzącej z kilku zbiorników wodnych

-wykrywanie fenolu, żelaza, substancji organicznych w wodzie

-określenie wpływu stosowania nawozów sztucznych na eutrofizację zbiorników wodnych

III Cześć tematyczna: POWIETRZE

-Kwaśny opad atmosferyczny jako czynnik przyspieszający procesy korozji

-badanie obecności pyłu w atmosferze

-obserwacja mikroskopowa zebranego pyłu

-badanie stopnia koncentracji tlenków siarki ( IV) w powietrzu za pomocą skali porostowej

 

Fizyka

I  Cześć tematyczna: GLEBA

-badanie gęstości próbek gleb pobranych z różnych miejsc i na różnych głębokościach

-pomiar zmian objętości gleby w procesach ich wysychania  i nawilżania ( krzywe kurczenia i pęcznienia)

-Ile wody może zatrzymać gleba ? – badanie przepływu wody w glebie

II  Cześć tematyczna: WODA

- badanie wpływu właściwości termodynamicznych wody na klimat

III Cześć tematyczna: POWIETRZE

-czyste powietrze dla życia  czyli o alternatywnych źródłach energii

 

 

Język polski

Zajęcia związane z wybranymi lekturami i zagadnieniami z literaturą norweską, angielską i francuską

I.  Część kulturowa związana z Norwegią

-  rozwijanie umiejętności pracy z tekstem i jego interpretacji

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji w słownikach i innych źródłach w formie książkowej i elektronicznej

- rozwijanie umiejętności tworzenia haseł słownikowych (hobbit, goblin, troll, elf, pająk, orzeł, wilk),

-  wykonanie bestiariusz i zilustrowanie go, wykonanie obwoluty,

- dokonanie starannej redakcji tekstu, nazwanie cech gatunkowych literatury fantasy

- doskonalenie umiejętności pracy z lekturą, opisywanie i charakteryzowanie bohatera

- zorganizowanie konferencji prasowej i przeprowadzenie wywiadu z bohaterem, zredagowanie sprawozdania z konferencji prasowej

II.  Część kulturowa związana z Francją

- praca z tekstem literackim – baśnie CH Perrault

- zapoznanie się z filmem-baśnią jako gatunkiem literackim

- rozwijanie umiejętności tworzenia komiksu

- stworzenie słuchowiska radiowego

III.  Część kulturowa związana z Anglią (Wielką Brytanią)

-wykonanie prezentacji multimedialnej o Sherlocku Holmesie

- gra terenowa oparta na fabule książek A.C. Doyle’a

- redagowanie opowiadań nawiązujących do postaci Sherlocka Holmesa i jego metod dedukcji

- układanie zagadek kryminalnych

 

Język polski – Koło Teatralne „Mała scena”

I.  Część kulturowa związana z Norwegią

- baśń norweska: „Na wschód od słońca i na zachód od księżyca” P. Ch. Asbejornsen, Jorgen Moe

- tworzenie scenariusza i przygotowanie przedstawienia (kostiumy, scena, oświetlenie, dźwięk itd.)

II.  Część kulturowa związana z Francją

- „Mały książę” Antoine de Saint Exupery

- tworzenie scenariusza i przygotowanie przedstawienia (kostiumy, scena, oświetlenie, dźwięk itd.)

III.  Część kulturowa związana z Anglią (Wielką Brytanią)

- dramat szekspirowski: „Romeo i Julia”

- tworzenie scenariusza i przygotowanie przedstawienia (kostiumy, scena, oświetlenie, dźwięk itd.)

 

Muzyka

I.  Część kulturowa związana z Norwegią

- zapoznanie się z charakterystyka norweskiej szkoły narodowej

- poznanie twórczości Edwarda Gwiega (fragmenty suity Peer Gynt)

- uświadomienie jak muzyką można wyrazić świat ludowych legend i wierzeń

- kształcenie możliwości muzycznej i wyobraźni

- obserwacja zmian w środowisku wyrazu

- poznanie elementów folkloru norweskiego

II.  Część kulturowa związana z Francją

- poznanie cech francuskiego impresjonizmu muzycznego

- doskonalenie umiejętności odnajdywania cech wspólnych impresjonizmu w muzyce i malarstwie (poznanie twórczości Clauda Debussy i Naurica Ravela)

- rozwijanie wrażliwości słuchowej na barwę w muzyce

- kształcenie estetycznej wrażliwości na nowy kierunek w muzyce

III.  Część kulturowa związana z Anglią (Wielką Brytanią)

- poznanie przekroju muzycznego od Maendla do Beatlessów

- uświadomienie cech sztuki baroku

- poznanie wielkich form (oratorium, msza, opera)

- religijna i świecka funkcja muzyki

- muzyka celtycka – cechy kultury folkowej

- poznanie twórczości Maendla („Muzyka na wodzie”, „Muzyka ogni sztucznych”, „Alleluja” z oratorium „Mesjasz”)

- poznanie cech muzyki dla szerokich mas społeczeństwa, ukazanie głównych nurtów w muzyce rozrywkowej

- klasyka w muzyce rozrywkowej

- poznanie twórczości zespołu The Beatless

 

Plastyka

I.  Część kulturowa związana z Norwegią

- formy przestrzenne inspirowane baśniami i legendami skandynawskimi (troll, elf)

- wykorzystanie wiedzy w twórczości plastycznej,

- przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji.

- rozbudzenie motywacji do zajmowania się sztuką,

- kształcenie postawy twórczej i wyzwolenia radości tworzenia i twórczego myślenia

- pomaganie uczestnikom zajęć w odkrywaniu własnych możliwości twórczych,

- rozwijanie umiejętności realizowania własnych pomysłów,

- rozwijanie potrzeby aktywności twórczej i ekspresji,

- kształcenie umiejętności prezentowania i krytycznej oceny swoich prac.

II.  Część kulturowa związana z Francją

- komiks i karykatura jako formy artystyczne

- poznawanie nowych technik plastycznych,

- rozbudzenie poczucia estetyki,

- rozwijanie umiejętności z zakresu warsztatu plastycznego,

- wyrabianie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,

- budzenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych,

- kształcenie umiejętności oceny własnych dzieł i tolerancyjnego spojrzenia na innych,

- kształcenie umiejętności prezentowania swoich prac.

III.  Część kulturowa związana z Anglią (Wielką Brytanią)

- kultura celtycka w sztuce

- poznanie cech kultury i sztuki celtyckiej

- rozwijanie umiejętności realizowania własnych pomysłów,

- rozwijanie potrzeby aktywności twórczej i ekspresji,

- kształcenie umiejętności oceny własnych dzieł i tolerancyjnego spojrzenia na innych,

- kształcenie umiejętności prezentowania swoich prac.

Historia

I.  Część kulturowa związana z Norwegią

- oglądanie filmu edukacyjnego: „Tropami tajemnic- Wikingowie”. (Discovery Chanel- 45 min).

-  krytyczna dyskusja, rozwiązywanie ćwiczeń i rebusów

-  realizacja projektu -  gazeta historyczna

-  korzystanie z różnych źródeł informacji

-  utworzenie zespołu redakcyjnego: redaktor naczelny, zespół redakcyjny, grafik, korekta, tłumacz

- Wyszukiwanie i gromadzenie informacji do artykułów- przykładowe działy tematyczne:

 1. a) List z podróży…
 2. b)
 3. c) Ach te legendy…
 4. d) Rozrywka: gry i zabawy, konkursy,
 5. e) Moda
 6. f) Męski świat (wojna-uzbrojenie)
 7. g) Kulinaria (Przez żołądek…)
 8. h) Stylowe wnętrza…
 9. i) Babskie sprawy
 10. j) Ogłoszenia, anonse, reklamy

II.  Część kulturowa związana z Francją

- wyszukiwanie informacji o Gallach w zasobach biblioteki szkolnej i Internetu, teksty źródłowe

- seria filmów: „Asterix i Oberix” – poszukiwanie wątków historycznych

- przygotowanie projektu portfolio historycznego i/lub komiksu na podstawie filmu

III.  Część kulturowa związana z Anglią (Wielką Brytanią)

- kultura celtycka – historia celtów, legendy i podania

- wykonanie portoflio/prezentacji multimedialnych z symbolami celtyckimi

- poszukiwanie informacji – teksty źródłowe

 

 

 

Informatyka

- zebranie informacji o działaniach w ramach obu podprojektów na stronie internetowej szkoły

- stworzenie forum dyskusyjnego/bloga/innej formy umożliwiającej wyrażanie opinii uczestników i obserwatorów innowacji

-  stworzenie internetowej galerii/muzeum prac plastycznych i technicznych

-  opcjonalnie wystawienie i monitorowanie sprzedaży prac na aukcji internetowej

-  wspomaganie uczniowskich prac nad prezentacjami multimedialnymi/albumami itd.

-  inne formy elektroniczne

 

Języki obce: angielski i francuski

 

- przygotowanie zakresu tematycznego słownictwa w języku obcym do każdego modułu przedmiotowego dwóch podprojektów

- na bazie słownictwa przygotowanie konkretnych ćwiczeń językowych na zajęcia przedmiotowe: np.: instrukcje do zadań plastycznych, ćwiczenia z obcojęzycznymi tekstami źródłowymi, korzystanie z obcojęzycznych stron internetowych, tworzenie i rozszyfrowywanie haseł i pojęć słownikowych, rozwiązywanie testów, krzyżówek, rebusów językowych itp.

- wykonanie kulturowych albumów zbiorczych oraz słownika ekologicznego w dwóch językach,

- opracowanie dwujęzycznych kampanii reklamowych, kiermaszy i innych akcji promujących projekt/innowację

- przygotowanie planu wycieczek do poszczególnych krajów, kosztorysu, rezerwacji biletów itp.

- drama sytuacji z życia codziennego podczas wycieczek


VI. PRZEWIDYWANE EFEKTY KOŃCOWE:

Efekty:

· efektem  działań podjętych w czasie realizacji projektu  powinny być lepsze oceny z przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego oraz francuskiego

· wzrost zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi i nauka języków obcych

· rozwój twórczego myślenia  i kreatywności uczniów

· rozszerzenie zdobytej wiedzy z języka angielskiego i przedmiotów przyrodniczych i praktyczne ich wykorzystanie w oparciu o poznane mechanizmy i skutki niepożądanych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym

· umiejętność planowania, wykonywania doświadczeń i wyciągania z nich wniosków oraz prezentacji i interpretacji wyników

· pogłębienie wiedzy o stanie gleby, powietrza i wody najbliższej okolicy i potrzebie ich ochrony oraz propagowanie i wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego w życiu codziennym

· poznanie  prostych  metod i materiałów używanych w badaniu gleby, powietrza i wody

· poszerzenie  kompetencji językowych uczniów poprzez wykonywanie praktycznych zadań oraz konfrontację teoretycznej wiedzy językowej z sytuacjami życia codziennego, podczas wyjazdów zagranicznych

· rozwój umiejętności TIK

· poszerzenie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich

· Rozwój umiejętności i kompetencji życiowych (ducha przedsiębiorczości) niezbędnych do rozwoju osobistego

· Dokonywanie refleksji nad własnym systemem nauczania i świadomego planowania dalszej pracy

 

Oczekiwanymi rezultatami będą:

Prezentacja efektów pracy ( działań ekologicznych, artystycznych i językowych ) uczniów podczas, przedstawień, kiermaszów i wystaw także w innych szkołach na terenie Poznania, Pokazy doświadczeń, wystawy , prezentacje multimedialne,  prace artystyczne, albumy itd. podczas  apelu organizowanego na zakończenie  każdego roku pracy, który będzie imprezą otwartą dla uczniów innych szkół i środowiska lokalnego.

 

- Pośrednie rezultaty będą stale publikowane na odpowiednich szkolnych stronach i eksponowane na wystawach i tablicach ogłoszeń

· Lokalni mieszkańcy będą informowani o projekcie za pośrednictwem naszych produktów końcowych :  albumy, wystawy, przedstawienia, informacje na szkolnej stronie internetowej

· Pośrednie rezultaty będą publikowane poprzez prezentacje w szkole ( Power Point). Prezentacje będą przedstawiane w taki sposób, aby o postępie naszych działań informować nie tylko uczniów, ale także ich rodziców, krewnych, inne zainteresowane osoby

 


VII.EWALUACJA:

Uczniowie i nauczyciele zostaną zaangażowani w ewaluację działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu poprzez wykonanie :

1. Diagnozy wstępnej , diagnozy końcowej przeprowadzonej na zakończenie projektu  przy zastosowaniu następujących narzędzi:  test kompetencji językowych,  ankiety środowiskowe, testy sprawdzające rzeczywistą wiedzę uczniów, wykonanie strony internetowej

2.Bieżącej ewaluacji projektu

•  wystawy plakatowe

•  dokumentacja zdjęciowa

•  informacje na szkolnej stronie  internetowej, debaty

•  happeningi

•  artykuły w gazetce osiedlowej

•  prezentacje i prezentacje multimedialne

•  foldery, albumy informujące o stanie gleb, powietrza i wody  okolic szkoły

•  galeria dzieł artystycznych, dokumentacja zdjęciowa z wyjazdów

•  apel podsumowujący zrealizowane działania

 

 

Ocena:

1.Praktyczne wykorzystanie wiedzy z j. angielskiego  i  przedmiotów przyrodniczych będzie  ewaluowane poprzez ocenę przyrostu praktycznej wiedzy uczniów- testy kompetencji językowej,  (diagnoza wstępna i końcowa), obserwację uczniowskiej biegłości

2.Wiedza dotycząca mechanizmów  i skutków niepożądanych zmian zachodzących w środowisku będzie oceniana przez sprawdzenie rzeczowej wiedzy uczniów (testy, ankiety, wystawy, prezentacje)

3.Wykorzystanie  prostych metod i materiałów stosowanych przy badaniu skażenia środowiska będzie oceniane poprzez obserwację pracy badawczej uczniów, analizę rezultatów (profesjonaliści, dokumentacja zdjęciowa)

4.Wdrażanie w życiu codziennym idei rozwoju zrównoważonego oraz aktywne działanie na rzecz ochrony środowiska  będą sprawdzane przez obserwację wzrostu  liczby osób zainteresowanych wprowadzeniem ww. idei (ankiety środowiskowe-akceptacja i przyrost świadomości ekologicznej  u uczniów i rodziców w ww. zakresie), przeprowadzając wywiady

5.Opracowanie wyników oraz ich prezentacja i interpretacja, także   w j. angielskim będą sprawdzane poprzez  obserwację uczniowskiej biegłości, poprawne wykonanie produktów końcowych

6.Wykorzystanie wiedzy z dziedziny leksykografii i leksykologii,  koniecznej do stworzenia słowników będzie oceniane  poprzez obserwację uczniów, poprawne stworzenie słowników, albumów kulturowych, prac artystycznych itp.

7.Kreatywne działanie w duchu przedsiębiorczości będzie sprawdzane poprzez rozwój osobisty -zaangażowanie uczniów  przez nauczycieli w  przeprowadzenie  kampanii reklamowej, wystaw i przestawień artystycznych

10.Posługiwanie się mediami, poruszanie się w świecie interaktywnym będzie oceniane poprzez sprawdzenie stopnia umiejętności TIK (początek  i koniec projektu), tworzenie elementów szkolnej strony internetowej i innych produktów końcowych.


VIII.DOKUMENTACJA:

 1.  W formie bieżącej ewaluacji projektu

•  wystawy

•  dokumentacja zdjęciowa

•  informacje na szkolnej stronie  internetowej, debaty

•  happeningi

•  artykuły w gazetce osiedlowej

•  prezentacje i prezentacje multimedialne

•  foldery, albumy informujące o stanie gleb, powietrza i wody  okolic szkoły

•  galeria dzieł artystycznych, dokumentacja zdjęciowa z wyjazdów

•  apel podsumowujący zrealizowane działania

 

 1.  Dzienniki zajęć
 2.  Sprawozdania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Początek strony