dziennik elektroniczny2

A- A A+

VII.EWALUACJA:

Uczniowie i nauczyciele zostaną zaangażowani w ewaluację działań podejmowanych w trakcie realizacji projektu poprzez wykonanie :

1. Diagnozy wstępnej , diagnozy końcowej przeprowadzonej na zakończenie projektu  przy zastosowaniu następujących narzędzi:  test kompetencji językowych,  ankiety środowiskowe, testy sprawdzające rzeczywistą wiedzę uczniów, wykonanie strony internetowej

2.Bieżącej ewaluacji projektu

•  wystawy plakatowe

•  dokumentacja zdjęciowa

•  informacje na szkolnej stronie  internetowej, debaty

•  happeningi

•  artykuły w gazetce osiedlowej

•  prezentacje i prezentacje multimedialne

•  foldery, albumy informujące o stanie gleb, powietrza i wody  okolic szkoły

•  galeria dzieł artystycznych, dokumentacja zdjęciowa z wyjazdów

•  apel podsumowujący zrealizowane działania

 

 

Ocena:

1.Praktyczne wykorzystanie wiedzy z j. angielskiego  i  przedmiotów przyrodniczych będzie  ewaluowane poprzez ocenę przyrostu praktycznej wiedzy uczniów- testy kompetencji językowej,  (diagnoza wstępna i końcowa), obserwację uczniowskiej biegłości

2.Wiedza dotycząca mechanizmów  i skutków niepożądanych zmian zachodzących w środowisku będzie oceniana przez sprawdzenie rzeczowej wiedzy uczniów (testy, ankiety, wystawy, prezentacje)

3.Wykorzystanie  prostych metod i materiałów stosowanych przy badaniu skażenia środowiska będzie oceniane poprzez obserwację pracy badawczej uczniów, analizę rezultatów (profesjonaliści, dokumentacja zdjęciowa)

4.Wdrażanie w życiu codziennym idei rozwoju zrównoważonego oraz aktywne działanie na rzecz ochrony środowiska  będą sprawdzane przez obserwację wzrostu  liczby osób zainteresowanych wprowadzeniem ww. idei (ankiety środowiskowe-akceptacja i przyrost świadomości ekologicznej  u uczniów i rodziców w ww. zakresie), przeprowadzając wywiady

5.Opracowanie wyników oraz ich prezentacja i interpretacja, także   w j. angielskim będą sprawdzane poprzez  obserwację uczniowskiej biegłości, poprawne wykonanie produktów końcowych

6.Wykorzystanie wiedzy z dziedziny leksykografii i leksykologii,  koniecznej do stworzenia słowników będzie oceniane  poprzez obserwację uczniów, poprawne stworzenie słowników, albumów kulturowych, prac artystycznych itp.

7.Kreatywne działanie w duchu przedsiębiorczości będzie sprawdzane poprzez rozwój osobisty -zaangażowanie uczniów  przez nauczycieli w  przeprowadzenie  kampanii reklamowej, wystaw i przestawień artystycznych

10.Posługiwanie się mediami, poruszanie się w świecie interaktywnym będzie oceniane poprzez sprawdzenie stopnia umiejętności TIK (początek  i koniec projektu), tworzenie elementów szkolnej strony internetowej i innych produktów końcowych.

Początek strony