dziennik elektroniczny2

A- A A+

 

V. Zadania, które prowadzą do realizacji celów:

Organizacja zadań:

Zajęcia w ramach innowacji odbywać się będą w dwóch blokach tematycznych.( modułach).

Moduł pierwszy:  kulturowy będzie poświęcony szeroko pojętej kulturze (kino, literatura, teatr, muzyka, historia itd.) trzech krajów: Norwegii, Francji oraz Anglii (jeden kraj na jeden rok innowacji).W realizację programu włączeni będą nauczyciele takich przedmiotów jak: plastyka, muzyka, technika, historia, język polski, informatyka,  a ich  nauczanie zostanie zintegrowane z nauczaniem języków obcych (francuskiego i angielskiego) poprzez wdrożenie elementów metody CLIL (zintegrowane nauczanie języka obcego i przedmiotu) na wymienionych, obowiązkowych zajęciach, specjalnie w tym celu opracowanych, wg autorskich pomysłów nauczycieli uczących. W ramach zajęć prowadzonych  metodą CLIL, uczniowie będą także rozwijać umiejętności  artystyczne, poprzez wykonywanie prac rysunkowych, malarskich, rzeźbiarskich, technicznych i aktorskich,  a następnie prezentować je na wystawach, kiermaszach, a także podczas wizyt na terenie innych szkół. Za zebrane fundusze zorganizują wyjazd do trzech wspomnianych wcześniej krajów. Ostatnie działania będą ważnym wkładem we wspomaganie i  promocję idei przedsiębiorczości.

Zintegrowanie pobytu w krajach , o których będą się uczyć,  z nauką języków obcych ułatwi  uczniom wzajemną komunikację. Udział w warsztatach  kulturalno – językowych, zorganizowanych podczas wyjazdów do zaprzyjaźnionych szkół we Francji i Norwegii oraz na warsztaty turystyczno-językowe do Londynu, pozwoli im także  sprawdzić  i zastosować posiadaną wiedzę w praktyce.

Moduł drugi: naukowo- badawczy będzie obejmował zintegrowane nauczanie przedmiotów przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia i geografia), prowadzone   w oparciu o treści ekologiczne, dotyczące badania i pogłębiania wiedzy o aktualnym stanie środowiska  okolic szkoły (  gleby, powietrza, wody), przy wykorzystaniu języka angielskiego

Zadania  rozdzielono na 3 obszary tematyczne, które będą realizowane w następujący sposób: I rok innowacji - gleba, II rok - woda, III rok –powietrze. Realizacja powyższych działań będzie powiązana z zajęciami terenowymi, a także warsztatami prowadzonymi być może  przy wsparciu ekspertów i zewnętrznych instytucji naukowych.

 

Tematyka:

Tematyka będzie realizowana przy wykorzystaniu II zintegrowanych podprojektów edukacyjnych : kulturowego i ekologicznego:

Podprojekty

1. LIPS

Część - przyrodnicza:

1. zastosowanie elementów CLIL na fizyce, chemii i  biologii i geografii

Część kulturowa

2. zastosowanie elementów metody CLIL na plastyce, muzyce, historii, technice i informatyce

3. wykorzystanie prac artystycznych uczniów w celu promocji idei przedsiębiorczości

2. PROJEKT EKOLOGICZNY

Część -  teoretyczna

1. pogłębianie wiedzy na temat źródeł i skutków zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby najbliższej okolicy szkoły

Część - doświadczalna

1. badanie powietrza, wody i gleby najbliższej okolicy szkoły

Podział zadań na poszczególne przedmioty:

Biologia

W ramach teoretycznej części projektu będziemy pogłębiać wiedzę na temat :

- głównych źródeł zanieczyszczenia gleby, wody i  powietrza i ich wpływu na środowisko naturalne i

gospodarkę człowieka

-podstawowych mechanizmów niszczenia i ochrony  gleby, wody i powietrza przed

zanieczyszczeniami

-niekorzystnych skutków ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze

 

W ramach badawczej części projektu będziemy prowadzić badania i pogłębiać wiedzę na temat:

-  metod i materiałów używanych podczas badania biosfery, sposobów wykrywania szkodliwych  substancji w glebie , powietrzu i wodzie

- rodzaju i zawartości czynników niszczących glebę,  wodę  i powietrze ( (np. sól, metale ciężkie, zapylenie, obecność dwutlenku siarki))

- niepożądanych zmian zachodzących w glebie , wodzie i powietrzu  i sposobów ich wykrywania (zakwaszenie, zasolenie środowiska)

-  warunków ( czynników) niezbędnych do prowadzenia hodowli roślin

- zanieczyszczenia i skażenia wody, powietrza i gleby metalami ciężkimi , solą, obecnością   środków czyszcząco- myjących

-  właściwości  fizyko- chemicznych gleby i wody (   odczynu  pH)  oraz wybranych  procesów w nich zachodzących (np. oddychanie gleb, badanie powietrza glebowego,  )

-  rodzaju i  składu  gleb występujących w okolicach szkoły  ( badanie  składu mineralnego próbek gleby , badanie próbek gleb  z lasu, boiska szkolnego, okolicy autostrady lub innych pobliskich arterii komunikacji )

- stworzenie produktów końcowych zgodnie z ustalonym harmonogramem ( plakaty, albumy, przewodnik, strona internetowa szkoły)

 

I  Cześć tematyczna: GLEBA

Badanie:

- składu mechanicznego gleb najbliższej okolicy  szkoły metodą frakcjonowania

- odczynu substancji wytwarzanych  przez korzenie roślin i ich wpływu na glebę

- składu mineralnego pobranych próbek gleby pochodzących z wybranych miejsc okolic

szkoły - metoda organoleptyczna

- gleby pochodzącej z wybranych miejsc z okolic szkoły,   pod kątem zawartości szkodliwych

substancji - test rzeżuchowy

- wpływu  soli (NaCl ) na niszczenie gleb

- wpływu na wzrost i rozwój roślin wybranych środków czyszcząco-myjących przedostających

się do gleby

- odczynu pH gleb najbliższej okolicy (we współpr. z chemią)

- badanie oddychania glebowego jako wskaźnika pozwalającego na określeni

przebiegających w niej procesów życiowych

- badanie wpływu metali ciężkich zawartych w glebie na rozwój roślin ( we współpr. z

chemią)

- wykrywanie obecności węglanów w glebie oraz określenie ich zawartości w pobranych

próbkach gleby (we współpr. z chemią)

- opracowanie wyników przy wykorzystaniu odpowiednich programów komputerowych

(sporządzenie dokumentacji projektu)

 

II  Cześć tematyczna: WODA

-ustalenie twardości całkowitej próbki wody pitnej , pochodzącej z jeziora , wody deszczowej

-określenie temperatury wody w jeziorze i zawartości tlenu w wodzie pochodzącej z tego

jeziora

-oznaczanie różnych organizmów wodnych pochodzących z  jeziora jako miernika stanu

obciążenia środowiska najbliższej okolicy

- badanie zawartości azotanów, azotynów i fosforanów w wodzie (próbki wody pitnej,

pochodzącej z jeziora)- we współpr. z chemią

- badanie odczynu pH pobranych próbek  wody wodociągowej , pochodzącej z opadów i z

jeziora

- sporządzenie dokumentacji projektu

 

III Cześć tematyczna: POWIETRZE

- badanie jakości powietrza najbliższej okolicy szkół metodą porostową (we współpr. z

chemią)

- mikroskopowe badanie warstwy pyłu pochodzącego z okolic szkoły ( droga szybkiego ruchu,

las, boisko  szkolne)

- badanie wpływu dwutlenku siarki na zielone części roślin oraz wybrane przedmioty

( zachowania się wodnego roztworu dwutlenku siarki wobec żelaza – stali)

- badanie zachowania się roślin w obecności wybranych środków czyszcząco –myjących w

celu wybrania środków przychylnych środowisku

- badanie igliwia świerka jako bioindykatora zanieczyszczenia powietrza

- badanie wybranych czynników niezbędnych do przebiegu procesu fotosyntezy (jako

miernika czystego środowiska)

- sporządzenie dokumentacji projektu

 

Geografia

Zajęcia będą prowadzone w oparciu o dostępne źródła informacji (mapy, dane statystyczne, literatura naukowa), planowane jest również podjęcie współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Poznaniu.

I  Cześć tematyczna: GLEBA

- określenie typów gleb dla województwa wielkopolskiego;

- ustalenie klas bonitacyjnych gleb przeważających na badanym terenie;

- wskazanie regionów w największym stopniu przekształconych przez działalność  człowieka;

- określenie głównych źródeł dewastacji gleb;

- przygotowanie propozycji działań naprawczych

II  Cześć tematyczna: WODA

- przedstawienie stanu wód powierzchniowych województwa wielkopolskiego;

- określenie głównych źródeł zanieczyszczenia;

- wskazanie negatywnych skutków dla środowiska i człowieka;

- porównanie z wynikami dotyczącymi przekształcenia gleb;

- wnioski.

III Cześć tematyczna: POWIETRZE

- wskazanie obszarów o najbardziej skażonym powietrzu w województwie wielkopolskim;

- sporządzenie listy najgroźniejszych źródeł skażenia powietrza;

- zestawienie z poprzednimi wynikami;

- przygotowanie całościowych wniosków dotyczących zanieczyszczenia środowiska;

- przedstawienie propozycji działań zmierzających do jego rekultywacji

 

Chemia

I  Cześć tematyczna: GLEBA

- badanie składu mineralnego gleby

-badanie obecności wody w glebie

-badanie odczynu gleby

-badanie właściwości sorpcyjnych gleby

II  Cześć tematyczna: WODA

- badanie pH wody deszczowej oraz pochodzącej z kilku zbiorników wodnych

-badanie czystości oraz zapachu wody pochodzącej z kilku zbiorników wodnych

-wykrywanie fenolu, żelaza, substancji organicznych w wodzie

-określenie wpływu stosowania nawozów sztucznych na eutrofizację zbiorników wodnych

III Cześć tematyczna: POWIETRZE

-Kwaśny opad atmosferyczny jako czynnik przyspieszający procesy korozji

-badanie obecności pyłu w atmosferze

-obserwacja mikroskopowa zebranego pyłu

-badanie stopnia koncentracji tlenków siarki ( IV) w powietrzu za pomocą skali porostowej

 

Fizyka

I  Cześć tematyczna: GLEBA

-badanie gęstości próbek gleb pobranych z różnych miejsc i na różnych głębokościach

-pomiar zmian objętości gleby w procesach ich wysychania  i nawilżania ( krzywe kurczenia i pęcznienia)

-Ile wody może zatrzymać gleba ? – badanie przepływu wody w glebie

II  Cześć tematyczna: WODA

- badanie wpływu właściwości termodynamicznych wody na klimat

III Cześć tematyczna: POWIETRZE

-czyste powietrze dla życia  czyli o alternatywnych źródłach energii

 

 

Język polski

Zajęcia związane z wybranymi lekturami i zagadnieniami z literaturą norweską, angielską i francuską

I.  Część kulturowa związana z Norwegią

-  rozwijanie umiejętności pracy z tekstem i jego interpretacji

- doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji w słownikach i innych źródłach w formie książkowej i elektronicznej

- rozwijanie umiejętności tworzenia haseł słownikowych (hobbit, goblin, troll, elf, pająk, orzeł, wilk),

-  wykonanie bestiariusz i zilustrowanie go, wykonanie obwoluty,

- dokonanie starannej redakcji tekstu, nazwanie cech gatunkowych literatury fantasy

- doskonalenie umiejętności pracy z lekturą, opisywanie i charakteryzowanie bohatera

- zorganizowanie konferencji prasowej i przeprowadzenie wywiadu z bohaterem, zredagowanie sprawozdania z konferencji prasowej

II.  Część kulturowa związana z Francją

- praca z tekstem literackim – baśnie CH Perrault

- zapoznanie się z filmem-baśnią jako gatunkiem literackim

- rozwijanie umiejętności tworzenia komiksu

- stworzenie słuchowiska radiowego

III.  Część kulturowa związana z Anglią (Wielką Brytanią)

-wykonanie prezentacji multimedialnej o Sherlocku Holmesie

- gra terenowa oparta na fabule książek A.C. Doyle’a

- redagowanie opowiadań nawiązujących do postaci Sherlocka Holmesa i jego metod dedukcji

- układanie zagadek kryminalnych

 

Język polski – Koło Teatralne „Mała scena”

I.  Część kulturowa związana z Norwegią

- baśń norweska: „Na wschód od słońca i na zachód od księżyca” P. Ch. Asbejornsen, Jorgen Moe

- tworzenie scenariusza i przygotowanie przedstawienia (kostiumy, scena, oświetlenie, dźwięk itd.)

II.  Część kulturowa związana z Francją

- „Mały książę” Antoine de Saint Exupery

- tworzenie scenariusza i przygotowanie przedstawienia (kostiumy, scena, oświetlenie, dźwięk itd.)

III.  Część kulturowa związana z Anglią (Wielką Brytanią)

- dramat szekspirowski: „Romeo i Julia”

- tworzenie scenariusza i przygotowanie przedstawienia (kostiumy, scena, oświetlenie, dźwięk itd.)

 

Muzyka

I.  Część kulturowa związana z Norwegią

- zapoznanie się z charakterystyka norweskiej szkoły narodowej

- poznanie twórczości Edwarda Gwiega (fragmenty suity Peer Gynt)

- uświadomienie jak muzyką można wyrazić świat ludowych legend i wierzeń

- kształcenie możliwości muzycznej i wyobraźni

- obserwacja zmian w środowisku wyrazu

- poznanie elementów folkloru norweskiego

II.  Część kulturowa związana z Francją

- poznanie cech francuskiego impresjonizmu muzycznego

- doskonalenie umiejętności odnajdywania cech wspólnych impresjonizmu w muzyce i malarstwie (poznanie twórczości Clauda Debussy i Naurica Ravela)

- rozwijanie wrażliwości słuchowej na barwę w muzyce

- kształcenie estetycznej wrażliwości na nowy kierunek w muzyce

III.  Część kulturowa związana z Anglią (Wielką Brytanią)

- poznanie przekroju muzycznego od Maendla do Beatlessów

- uświadomienie cech sztuki baroku

- poznanie wielkich form (oratorium, msza, opera)

- religijna i świecka funkcja muzyki

- muzyka celtycka – cechy kultury folkowej

- poznanie twórczości Maendla („Muzyka na wodzie”, „Muzyka ogni sztucznych”, „Alleluja” z oratorium „Mesjasz”)

- poznanie cech muzyki dla szerokich mas społeczeństwa, ukazanie głównych nurtów w muzyce rozrywkowej

- klasyka w muzyce rozrywkowej

- poznanie twórczości zespołu The Beatless

 

Plastyka

I.  Część kulturowa związana z Norwegią

- formy przestrzenne inspirowane baśniami i legendami skandynawskimi (troll, elf)

- wykorzystanie wiedzy w twórczości plastycznej,

- przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji.

- rozbudzenie motywacji do zajmowania się sztuką,

- kształcenie postawy twórczej i wyzwolenia radości tworzenia i twórczego myślenia

- pomaganie uczestnikom zajęć w odkrywaniu własnych możliwości twórczych,

- rozwijanie umiejętności realizowania własnych pomysłów,

- rozwijanie potrzeby aktywności twórczej i ekspresji,

- kształcenie umiejętności prezentowania i krytycznej oceny swoich prac.

II.  Część kulturowa związana z Francją

- komiks i karykatura jako formy artystyczne

- poznawanie nowych technik plastycznych,

- rozbudzenie poczucia estetyki,

- rozwijanie umiejętności z zakresu warsztatu plastycznego,

- wyrabianie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi,

- budzenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych,

- kształcenie umiejętności oceny własnych dzieł i tolerancyjnego spojrzenia na innych,

- kształcenie umiejętności prezentowania swoich prac.

III.  Część kulturowa związana z Anglią (Wielką Brytanią)

- kultura celtycka w sztuce

- poznanie cech kultury i sztuki celtyckiej

- rozwijanie umiejętności realizowania własnych pomysłów,

- rozwijanie potrzeby aktywności twórczej i ekspresji,

- kształcenie umiejętności oceny własnych dzieł i tolerancyjnego spojrzenia na innych,

- kształcenie umiejętności prezentowania swoich prac.

Historia

I.  Część kulturowa związana z Norwegią

- oglądanie filmu edukacyjnego: „Tropami tajemnic- Wikingowie”. (Discovery Chanel- 45 min).

-  krytyczna dyskusja, rozwiązywanie ćwiczeń i rebusów

-  realizacja projektu -  gazeta historyczna

-  korzystanie z różnych źródeł informacji

-  utworzenie zespołu redakcyjnego: redaktor naczelny, zespół redakcyjny, grafik, korekta, tłumacz

- Wyszukiwanie i gromadzenie informacji do artykułów- przykładowe działy tematyczne:

  1. a) List z podróży…
  2. b)
  3. c) Ach te legendy…
  4. d) Rozrywka: gry i zabawy, konkursy,
  5. e) Moda
  6. f) Męski świat (wojna-uzbrojenie)
  7. g) Kulinaria (Przez żołądek…)
  8. h) Stylowe wnętrza…
  9. i) Babskie sprawy
  10. j) Ogłoszenia, anonse, reklamy

II.  Część kulturowa związana z Francją

- wyszukiwanie informacji o Gallach w zasobach biblioteki szkolnej i Internetu, teksty źródłowe

- seria filmów: „Asterix i Oberix” – poszukiwanie wątków historycznych

- przygotowanie projektu portfolio historycznego i/lub komiksu na podstawie filmu

III.  Część kulturowa związana z Anglią (Wielką Brytanią)

- kultura celtycka – historia celtów, legendy i podania

- wykonanie portoflio/prezentacji multimedialnych z symbolami celtyckimi

- poszukiwanie informacji – teksty źródłowe

 

 

 

Informatyka

- zebranie informacji o działaniach w ramach obu podprojektów na stronie internetowej szkoły

- stworzenie forum dyskusyjnego/bloga/innej formy umożliwiającej wyrażanie opinii uczestników i obserwatorów innowacji

-  stworzenie internetowej galerii/muzeum prac plastycznych i technicznych

-  opcjonalnie wystawienie i monitorowanie sprzedaży prac na aukcji internetowej

-  wspomaganie uczniowskich prac nad prezentacjami multimedialnymi/albumami itd.

-  inne formy elektroniczne

 

Języki obce: angielski i francuski

 

- przygotowanie zakresu tematycznego słownictwa w języku obcym do każdego modułu przedmiotowego dwóch podprojektów

- na bazie słownictwa przygotowanie konkretnych ćwiczeń językowych na zajęcia przedmiotowe: np.: instrukcje do zadań plastycznych, ćwiczenia z obcojęzycznymi tekstami źródłowymi, korzystanie z obcojęzycznych stron internetowych, tworzenie i rozszyfrowywanie haseł i pojęć słownikowych, rozwiązywanie testów, krzyżówek, rebusów językowych itp.

- wykonanie kulturowych albumów zbiorczych oraz słownika ekologicznego w dwóch językach,

- opracowanie dwujęzycznych kampanii reklamowych, kiermaszy i innych akcji promujących projekt/innowację

- przygotowanie planu wycieczek do poszczególnych krajów, kosztorysu, rezerwacji biletów itp.

- drama sytuacji z życia codziennego podczas wycieczek

Początek strony