dziennik elektroniczny2

A- A A+

III. CELE PROGRAMU:

  1.  Cel główny:
  • · Doskonalenie znajomości języków obcych, w oparciu o treści ekologiczne dotyczące potrzeby ochrony, badania i pogłębiania wiedzy o aktualnym stanie środowiska oraz treści kulturowe umożliwiające propagowanie kultury Polski i innych wybranych krajów europejskich

2.  Cele szczegółowe:

Cele dydaktyczne:

1. praktyczne wykorzystanie i  rozszerzenie zdobytej wiedzy z języka angielskiego i przedmiotów przyrodniczych w oparciu o poznanie mechanizmów i skutków niepożądanych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym

2. zapoznanie się z prostymi metodami i materiałami używanymi w badaniu gleby, powietrza i wody

3. badanie i pogłębianie wiedzy o stanie gleby, powietrza i wody najbliższej okolicy i potrzebie ich ochrony oraz propagowanie i wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego w życiu codziennym

5. rozwijanie umiejętności planowania, wykonywania doświadczeń i wyciągania wniosków, prezentacji i interpretacji wyników

6. rozwijanie kompetencji językowych poprzez wykonywanie praktycznych zadań zgodnych z zainteresowaniami uczniów oraz konfrontację teoretycznej wiedzy językowej z sytuacjami życia codziennego, podczas wyjazdów zagranicznych

 

 

 

Cele metodologiczne:

1. promowanie i doskonalenie umiejętności TIK

2. stymulowanie motywacji uczniów poprzez zastosowanie elementów metody CLIL

3. rozwijanie i promowanie wiedzy o różnorodności kultur i języków europejskich

4. doskonalenie umiejętności i kompetencji życiowych (ducha przedsiębiorczości) niezbędnych do rozwoju osobistego

5. zachęcenie nauczycieli do refleksji nad własnym systemem nauczania i świadomego planowania dalszej pracy

Początek strony