dziennik elektroniczny2

A- A A+

II. PROBLEM I ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

 

Fundamentem programu stała się  potrzeba rozwijania zainteresowań językowych, kulturoznawczych i przyrodniczych uczniów naszej szkoły. Ciekawe i niekonwencjonalne zadania przewidziane do realizacji, ujęte w sposób holistyczny i zintegrowane z zadaniami językowymi , skorelowano z programem nauczania, co umożliwi rozszerzenie zdobytej przez uczniów wiedzy i praktyczne jej zastosowanie w życiu codziennym, a tym samym przyczyni się do podnoszenia ich kompetencji językowych i przyrodniczych. Zapoznanie uczniów z podstawowymi metodami praktycznymi i badawczymi,  ma zachęcić ich do podejmowania konkretnych działań na rzecz ochrony środowiska i nauki języków obcych, w dynamicznie rozwijającym się społeczeństwie europejskim, a integracja treści językowych z nauczaniem przedmiotów artystycznych ma promować ideę przedsiębiorczości i ukazywać realną potrzebę uczenia się i znajomości języków obcych na poziomie co najmniej komunikacyjnym. Nabyte przez uczniów umiejętności przekształcone w produkty końcowe takie jak np. prezentacje , słowniki, albumy, dzieła malarskie i rzeźbiarskie mają propagować ideę przedsiębiorczości  i  rozwijać umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji oraz doskonalić umiejętności technologii informatyczno- komunikacyjnych.

Jedną z przesłanek , która skłoniła nas do opracowania ww. programu jest także potrzeba stosowania nowoczesnych metod nauczania i uczenia się, umacniających kompetencje kluczowe, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia motywacji uczniów i uatrakcyjnienia nauki, a także umocnienia związków między edukacją szkolną, a realną problematyką życia codziennego. Pragniemy przekonać uczniów, że warto stosować metody zmierzające do ochrony środowiska oraz, że działania te przynoszą konkretne, wymierne korzyści zarówno ekologiczne jak i finansowe. Ponadto chcemy, aby uczniowie potrafili swobodnie poruszać się w świecie, w którym znajomość co najmniej jednego języka obcego jest niezbędna, a tym samym potrafili mówić o tym, co ich interesuje, używając języka obcego. Umożliwi im to w późniejszym czasie korzystanie z obcojęzycznych źródeł informacji, a być może również pomoże w przyszłości zdobyć ciekawą pracę, zgodną z ich zainteresowaniami, gdzie znajomość języka będzie dodatkowym atutem.

 

Innowacyjność / oryginalność pomysłu:

1.Holistyczne  nauczanie przedmiotowe  przy wykorzystaniu języka angielskiego i francuskiego, wg autorskich scenariuszy opracowanych przez nauczycieli uczących

2.Wdrażanie nowoczesnych środków dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych, artystycznych i języków angielskiego i francuskiego (np. metoda projektów , eksperymentalno- badawcza, promowanie i doskonalenie przedsiębiorczości, umiejętności TIK oraz wdrożenie elementów metody CLIL)

3. Propagowanie i wdrażanie idei rozwoju zrównoważonego w życiu codziennym

4. Doskonalenie umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych do rozwoju osobistego

5. Poznanie kultury innych krajów europejskich jako otwarcie się na świat, promowanie tolerancji i nie patrzenia na inne narody bez uprzedzeń i stereotypów

Mamy nadzieję, że powyższy program przyczyni się do dalszego kształcenia językowego oraz rozwoju  postaw i umiejętności sprzyjających życiu zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego , a tym samym stanie się  istotnym wkładem w rozwój nowoczesnego, społeczeństwa europejskiego, podejmującego długoterminowe działania na rzecz ochrony środowiska.

Początek strony