dziennik elektroniczny2

A- A A+

Spis treści

Regulamin Konkursu plastycznego
„Ja i moja rodzina” - Edycja 2018
§ 1
Temat i cel konkursu
1. Tematem Konkursu plastycznego „Ja i moja rodzina” – Edycja 2018 (określanego dalej jako „Konkurs”) jest rodzina widziana oczami dziecka, najpiękniejsze chwile spędzane z rodziną i najcenniejsze wspomnienia.
2. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na to, jak istotną rolę w życiu każdego dziecka pełni rodzina i bliskie relacje pomiędzy członkami rodziny.
§ 2
Organizator
Organizatorem Konkursu jest Wojewoda Wielkopolski.
§ 3
Uczestnicy
W Konkursie uczestniczyć mogą dzieci i młodzież w wieku do 15 lat, za zgodą Rodziców/ Opiekunów prawnych wyrażoną na piśmie, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 4
Prace konkursowe
1. Do Konkursu zgłoszone mogą zostać prace plastyczne w formacie A-3, stworzone dowolną techniką.
2. Prace powinny zostać wykonane indywidualnie przez uczestnika Konkursu. Kapituła Konkursu przy ocenie nadesłanych zgłoszeń, nie będzie brała pod uwagę prac, które zostały wykonane poprzez kopiowane, a także prac odwzorowanych z innych prac.
3. Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać pisemną informację zawierającą dane kontaktowe, przyklejoną na odwrocie pracy, zawierającą następujące dane:
a) imię i nazwisko oraz wiek Uczestnika,
b) adres do korespondencji Rodzica/Opiekuna Uczestnika,
c) numer telefonu kontaktowego Rodzica/Opiekuna Uczestnika,
d) adres e-mail Rodzica/Opiekuna Uczestnika.
4. Wzór pisemnej informacji, o której mowa w ust. 3, stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
5. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Rodziców/Opiekunów Uczestników jest Wojewoda Wielkopolski, a Informacja o prywatności dla osób, których dane będą przetwarzane w toku konkursu jest zawarta w Załączniku nr 3 do Regulaminu.
§ 5
Przebieg Konkursu
1. Konkurs plastyczny zostanie przeprowadzony w dniach 25 czerwca – 30 września 2018 r.
2. Prace konkursowe wraz z załącznikami należy przesyłać na adres Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, z dopiskiem – Konkurs plastyczny „Ja i moja rodzina” – Edycja 2018, do dnia 30 września 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
3. Spośród wykonanych prac Kapituła Konkursu w składzie:
1) Wojewoda Wielkopolski – Zbigniew Hoffmann – przewodniczący Kapituły,
2) Wicewojewoda Wielkopolski – Marlena Maląg,
3) Wielkopolski Kurator Oświaty – Elżbieta Leszczyńska,
w terminie 14 dni od daty końca Konkursu wybierze 12 prac, które zostaną nagrodzone.
4. Prace konkursowe z chwilą ich ukończenia i poddania ocenie, na podstawie oświadczeń Rodziców / Opiekunów prawnych Uczestników Konkursu o przeniesieniu autorskich praw majątkowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, przechodzą na własność Organizatora.
5. Informacja o przeprowadzonym Konkursie (także fotograficzna) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
6. Informacja o wynikach Konkursu, w tym o autorach nagrodzonych prac, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, po upływie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
§ 6
Nagrody
1. W Konkursie zostanie przyznanych 12 równorzędnych nagród.
2. Po zakończeniu Konkursu prace konkursowe wszystkich Uczestników zostaną wystawione w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
3. 12 nagrodzonych prac znajdzie się ponadto w kalendarzu przygotowanym na 2019 rok przez Wojewodę Wielkopolskiego.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
2. Organizator nie pobiera opłat za zgłoszenie do Konkursu.
3. Organizator podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Konkursu, a nieobjętych niniejszym Regulaminem.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu plastycznego „Ja i moja rodzina” – Edycja 2018


OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UDZIAŁ W KONKURSIE I W ZAKRESIE PRAW AUTORSKICH ORAZ ZAWIERAJĄCE ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Ja …………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Adres, telefon
1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią powyższego Regulaminu Konkursu plastycznego „Ja i moja rodzina” – Edycja 2018 i wyrażam zgodę na udział w Konkursie córki/syna:
……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko
………………………….
data i czytelny podpis
2. Oświadczam, że z chwilą przekazania Organizatorowi pracy konkursowej przechodzi ona na własność Organizatora bez wynagrodzenia oraz że w ramach przeniesienia autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej wyrażam zgodę na:
• wystawienie pracy konkursowej w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, a także w innych miejscach wskazanych przez Organizatora, w tym na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
• wykorzystanie i publikację pracy konkursowej w kalendarzu na rok 2019, w przypadku gdy praca konkursowa znajdzie się wśród 12 nagrodzonych prac.
………………………….
data i czytelny podpis
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie, w tym na publikację wizerunku Uczestnika i Rodzica/Opiekuna Uczestnika na stronach www Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w mediach społecznościowych i relacjach medialnych.
………………………….
data i czytelny podpis

 

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu plastycznego „Ja i moja rodzina” – Edycja 2018


WZÓR INFORMACJI ZWIERAJĄCEJ DANE KONTAKTOWE
Imię i nazwisko Uczestnika ........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Wiek Uczestnika………………………………………………………………………….…...…
Adres do korespondencji Rodzica/Opiekuna Uczestnika..............................................................
………………………………………………………………………………………….…..……
………………………………………………………………………………………….…..……
Numer telefonu Rodzica/Opiekuna Uczestnika ………………………………………..………..
Adres e-mail Rodzica/Opiekuna Uczestnika.................................................................................
.......................................................................................................................................................

 

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu plastycznego „Ja i moja rodzina” – Edycja 2018


INFORMACJA O PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Konkursie jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, tel. 61 854 10 00, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w Konkursie oraz upowszechnienia jego wyników zgodnie z Regulaminem Konkursu, na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
1/ podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2/ podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane do 31.12.2019 r., a pozostałych uczestników Konkursu przez okres 6 miesięcy od zakończenia Konkursu. Po upływie tych terminów dane zostaną zniszczone lub usunięte w sposób trwały.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora osobie fizycznej przysługuje prawo: dostępu do treści danych, do sprostowania danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz RODO).
8. Ponadto osoba fizyczna ma prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt 3, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Osoba fizyczna ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest:
1/ warunkiem zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3, i wynika z udzielonej zgody;
2/ dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu, o którym mowa w pkt 3.
11. Dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

 

Początek strony