dziennik elektroniczny2

A- A A+

Rekrutacja do klas pierwszych 2022/2023

Postępowanie rekrutacyjne  do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  na rok szkolny  2022/2023 odbywać się będzie w terminie od 28 marca do 15 kwietnia 2022 roku.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:
· 7-letnie (rocznik 2015), realizujące obowiązek szkolny,
· 6-letnie (rocznik 2016), zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo
posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do szkoły obwodowej z urzędu, tzn. bez rekrutacji przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
Aktualne obwody szkół podstawowych znajdziecie Państwo na stronie:
GEOPOZ:http://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej, należy wypełnić zgłoszenie.

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, to należy wypełnić wniosek wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce-szkoła pierwszego wyboru) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce) oraz wpisując typ oddziału (ogólnodostępny, sportowy lub integracyjny). Można wybrać maksymalnie 3 szkoły.

Zgłoszenie i wniosek można wypełnić korzystając z dwóch form zapisu:
1. poprzez system elektroniczny NABÓR :
- wypełniając wniosek/zgłoszenie w elektronicznym systemie NABÓR
http://www.nabor.pcss.pl/poznan/szkoła podstawowa/
- drukując i podpisując wypełniony wniosek/zgłoszenie,
- podpisany wniosek/zgłoszenie wraz z odpowiednimi dokumentami można złożyć:
a/ w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru
lub
b/ zeskanowane dokumenty przesłać z wykorzystaniem systemu NABÓR.

Wykorzystanie elektronicznego zapisu umożliwi także potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do placówki poprzez system NABÓR za pomocą indywidualnego konta.

Szczegółową informację w tym zakresie znajdziecie Państwo w Instrukcji w zakresie składania dokumentów z wykorzystaniem systemu NABÓR, zamieszczonej na stronie:
http://www.nabor.pcss.pl/poznan/szkoła podstawowa/
lub
2. poprzez wypełnienie papierowego wniosku/zgłoszenia odręcznie i po podpisaniu złożenie wraz z odpowiednimi dokumentami w placówce pierwszego wyboru (informacje zawarte we
wniosku/zgłoszeniu wprowadza wówczas do systemu placówka pierwszego wyboru).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.
Wykaz szkół z informacją o typach oddziałów, przewidywanych do uruchomienia
w poszczególnych szkołach, jest dostępny na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa

Wypełnienie i pobranie dokumentów na stronie http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa będzie możliwe dzień przed rozpoczęciem rekrutacji. Dostępne będą również stosowne oświadczenia.

Początek strony