dziennik elektroniczny2

A- A A+

Poznań dnia, 18.06.2020 r.

 

 

Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U.2020 poz. 530) §11b w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art.158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.                                      – Prawo Oświatowe

       Informujemy, że kandydaci z obwodu szkoły  którzy złożyli zgłoszenie są przyjęci  z Urzędu i nie ma potrzeby potwierdzania woli przyjęcia do szkoły przez rodzica dziecka.

       Dnia 30 czerwca 2020 r. o godz.12.00 zostanie ogłoszona lista dzieci przyjętych  do szkoły według  nazwisk i z podziałem na klasy. Lista ukaże się na stronie internetowej szkoły i zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej wewnątrz placówki.

W procesie rekrutacji na rok szkol. 2020/2021 nie wpłynął żaden wniosek z prośbą o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 57 w Poznaniu.*

*wnioski składają rodzice/opiekunowie dzieci, którzy zamieszkują poza obwodem szkoły.

                                                                                  

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

Nina Urbańska- Karwacka

Początek strony