dziennik elektroniczny2

A- A A+

Zarządzenie Nr 10/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu z dnia 13 maja 2020 r.

w sprawie: ustalenia przeniesienia dodatkowych wolnych dni od zajęć dydaktyczno- - wychowawczych

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz.781) zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z dnia 29.04.2020, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zmienia się daty dni wolnych od zajęć dydaktycznych z przeznaczeniem na dni w których odbywają się egzaminy ósmoklasisty zgodnie z komunikatem dyrektora CKE, odpowiednio na: 16,17,18 czerwca 2020 r.


Elżbieta Zarębska
Dyrektor szkoły

Początek strony