dziennik elektroniczny2

A- A A+

Zmiana terminów rekrutacji do klas pierwszych.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdujacymi się na stronach:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty

https://www.poznan.pl/mim/oswiata/

 

Uprzejmie informujemy, iż nabór do klas pierwszych odbędzie się w terminie 6.04 – 27.04.2020r. 

Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2020/2021 naukę w     I klasie szkoły podstawowej

Informacje podstawowe.

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci:

• 7-letnie (rocznik 2013), realizujące obowiązek szkolny,

• 6-letnie (rocznik 2014), zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologicznopedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do szkoły obwodowej z urzędu, tzn. bez rekrutacji przyjmowane są dzieci: • zamieszkałe w obwodzie szkoły,

W związku z przyjętą nową uchwałą Rady Miasta Poznania w sprawie ustalenia sieci i obwodów szkół podstawowych od 1 września 2020 r. (NR XXV/469/VIII/2020 z dnia 31 marca 2020 r.) aktualne obwody będą dostępne od 3 kwietnia na stronie GEOPOZ: http://sip.poznan.pl/sip/adr/adr_raport/
Zmiana obwodów dotyczy szkół podstawowych nr 92 (z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy), 36, 38 (w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10), 91, 74, 88, 6, 47 (w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4), 69 (w Zespole Szkół nr 8), 90, 33 (w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 33), 7 oraz 72 , zatem osoby zamieszkałe w tych rejonach prosimy o dokładne sprawdzenie nowych obwodów.

Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać dziecko do szkoły obwodowej należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej wypełnione i podpisane zgłoszenie. W obecnej sytuacji zagrożenia epidemią należy wypełnić zgłoszenie i wysłać podpisany dokument skanem na adres mailowy szkoły lub przesłać pocztą. Będzie też możliwość wysłania skanu dokumentu ze swojego konta w systemie NABÓR na adres szkoły (trzeba jednak wypełnić dokument elektronicznie).

Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rekrutacja do klasy pierwszej prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego (NABÓR).


Jeżeli zamierzacie Państwo zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej innej, niż obwodowa, to należy wypełnić wniosek wskazując w nim szkoły uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (trzecie miejsce) oraz wpisując typ oddziału (ogólnodostępny, sportowy lub integracyjny). Można wybrać maksymalnie 3 szkoły.

Z uwagi na obecną sytuację zagrożenia koronawirusem wypełniony i podpisany wniosek należy zeskanować i wysłać mailem na adres szkoły pierwszego wyboru (pierwszej na liście preferencji ) lub wysłać pocztą. Będzie też możliwość wysłania skanu dokumentu ze swojego konta w systemie NABÓR na adres szkoły (trzeba jednak wypełnić dokument elektronicznie).


Druk zgłoszenia i wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można  pobrać od 6 kwietnia ze strony NABÓR http://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa. Od tego dnia można również wypełnić te dokumenty elektroniczne – w zakładce ”wypełnij wniosek”.

Dodatkowe Informacje o zasadach rekrutacji znajdują się pod linkiem:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/dokumenty

Formularze zgłoszeniowe są dostępne od 6 kwietnia na stronie Miasta Poznań pod linkiem:

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolapodstawowa/start

Dla osób, które nie mogą wypełnić dokumentów elektronicznie przygotowaliśmy druki zgłoszeń (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły) i wniosków  wraz ze stosownymi oświadczeniami (dla dzieci, które mieszkają poza obwodem szkoły) do pobrania w szkole w pomieszczeniu obok dyżurki.

 

W celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem COVID19 prosimy o wypełnienie dokumentów elektronicznie oraz dostarczenie stosownych dokumentów w dniach  06.04 - 27.04. w jeden z podanych poniżej sposobów:

  • włożenie dokumentów do skrzynki, która będzie znajdować się w pomieszczeniu obok dyżurki szkolnej w godzinach 9:00 - 13:00,
  • wysłanie skanu lub fotografii dokumentu drogą mailową na adres: sp57@poznan.interklasa.pl,
  • przesłanie dokumentów pocztą tradycyjną (w tym przypadku prosimy o poinformowanie o tym szkoły - przez wysłanie maila).

O dostarczenie oryginałów ww. dokumentów poprosimy Państwa w późniejszym terminie.

Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany dotyczące procedury rekrutacji rodzice zostaną o tym poinformowani. 

 

W tym roku szkoła nie organizuje Drzwi Otwartych. 

Poniżej zamieszczamy folder szkoły prezentujący naszą placówkę. 

 

 

 

Początek strony