dziennik elektroniczny2

A- A A+

 

Konkurs fotograficzny dla klas 4-8 szkoły podstawowej 

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym 
„Archeolodzy poszukiwani!”

Wyobraź sobie, że jesteś sławnym archeologiem (jak Józef Kostrzewski!).

Odkrywasz Biskupin, a może skarby ukryte w jaskini? Szukasz zaginionej cywilizacji albo właśnie odkryłeś ślady nieistniejącego już miasta?

 Przebierz się za postać archeologa (może Józefa Kostrzewskiego?) przy pracy 
i zrób zdjęcie. 

 

ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 57 im. Józefa Kostrzewskiego w Poznaniu.

 

TEMATYKA KONKURSU

 1. Temat konkursu „Archeolodzy poszukiwani!” związany jest z osobą patrona Szkoły Podstawowej nr 57 - profesorem Józefem Kostrzewskim oraz historią jego odkryć. 
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu zdjęcia, na którym model wcieli się w postać archeologa przy pracy. 

 

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Adresatami konkursu są uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej.
 2. Uczestnikami konkursu stają się autorzy dostarczonych fotografii.
 3. Autorem fotografii może być tylko jedna osoba.

 

CELE KONKURSU

 1. Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wśród uczniów fotografii jako środka wyrazu artystycznego, służącego do rejestrowania historycznej przeszłości.
 2. Pobudzanie i rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności uczniów w obszarze fotografii.
 3. Rozwijanie zainteresowania życiem i dokonaniami patrona szkoły oraz historią.

 

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Konkurs obejmuje jeden etap – szkolny.
 3. Uczestnik konkursu wykonuje samodzielnie zdjęcie / zdjęcia (1-3 fotografii), związane ściśle z tematem konkursu.
 4. Do udziału w konkursie dopuszcza się zdjęcia:
 • wykonane metodą tradycyjną lub cyfrową, 
 • kolorowe lub czarno-białe,
 • w dowolnym formacie.
 1. Zdjęcia należy przedłożyć organizatorowi (przedstawicielami organizatora są nauczyciele SP 57: Diana Biegańska, Elżbieta Praczyk i Danuta Żerdzicka) w terminie do dnia 24 lutego 2020 r.
 2. Do zdjęcia/zdjęć należy dołączyć kartę informacyjną zawierającą następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, klasę, której jest uczniem, tytuł zdjęcia i jego krótki opis (co / kogo przedstawia i w jakich okolicznościach).

 

ZASADY OCENIANIA

 1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę następujące kryteria:
 • oryginalność i pomysłowość,
 • estetyka wykonania,
 • zgodność tematyczna.
 1. Decyzje jury o przyznaniu nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 1. Jury konkursowe wyłania 3 laureatów w kategorii wiekowej klas 4-8.
 2. Wyróżnienie otrzymuje także klasa najaktywniej promująca fotografię. Kryterium nagrody jest w tym przypadku liczba prac dostarczonych z danej klasy.
 3. Organizator konkursu przewiduje przyznanie laureatom dyplomów oraz 3 równorzędnych nagród o wartości 50 zł każda.
 4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Uroczystość wręczenia nagród laureatom konkursu odbędzie się podczas apelu z okazji obchodów Dnia Patrona. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszone do konkursu prace stają się własnością organizatora konkursu, który zastrzega sobie prawo do swobodnego ich wykorzystania w celach związanych z rozstrzygnięciem i promocją konkursu (np. publikacją na stronie internetowej organizatora), prezentacją wystawy pokonkursowej a także w celu uświetnienia obchodów Dnia Patrona w Szkole Podstawowej nr 57 w Poznaniu. 
 2. Zgłoszone do konkursu prace nie będą zwracane autorom.
 3. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu i oświadczeniem, że fotografie złożone na konkurs zostały wykonane samodzielnie.
Początek strony